Afwegingskaders en handleidingen

Bij het beheer van onroerend erfgoed moet je vaak kiezen. Als agentschap maken we dagelijks weloverwogen afwegingen wanneer we om advies gevraagd worden bij een omgevingsvergunning of een toelating beoordelen.

Om je een duidelijker inzicht te geven in de criteria die bij onze advisering meespelen en om een uniforme aanpak over heel Vlaanderen te garanderen, maken we afwegingskaders. We willen je zo een beter zicht geven op de manier waarop we de aanvragen behandelen. De afwegingskaders kunnen jou ook helpen bij het verlenen van vergunningen en het adviseren van bouwheren.

Beschikbare afwegingskaders

Niet-bebouwde ruimte in beschermde erfgoedsites

Dit afwegingskader bevat algemene principes en praktische handvaten voor het beoordelen van zowel princieps- en verkavelingsaanvragen als vergunningsaanvragen. Specifiek gaat het om aanvragen over het aansnijden van niet-bebouwde ruimte in een beschermde site, meestal voor bebouwing. Door het afwegingskader stap voor stap toe te passen, krijgen de betrokkenen inzicht in de ontwikkelingsperspectieven van niet-bebouwde ruimtes in beschermde sites.

Architecten, omgevingsambtenaren, consulenten van het agentschap, een IOED of onroerenderfgoedgemeente, ... kunnen een begeleidingssessie met een facilitator en het digitaal whiteboard aanvragen. Wil jij een case laten begeleiden door een facilitator? Vul dan het formulier in en wij nemen contact met je op.

Behoud kasseiwegen versus verbetering rijcomfort

Dit afwegingskader geeft aan hoe we het behoud van de erfgoedkwaliteiten van kasseiwegen bewaken en gaat dieper in op een aantal mogelijke alternatieven om het rijcomfort en de duurzaamheid van de kasseiwegen te verbeteren.

Actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed

Dit afwegingskader zoekt naar een evenwichtige oplossing voor actieve landbouwers die hun beroep uitoefenen en verder willen zetten op of in beschermd erfgoed. Hierbij houden we rekening met het behoud van erfgoedwaarden, de landschappelijke setting en de agrarische context.

Historisch schrijnwerk

Dit afwegingskader is een hulpmiddel om hedendaagse comfort- en gebruikerseisen te verzoenen met het behoud van de erfgoedwaarden van historisch buitenschrijnwerk in beschermd erfgoed.

Dakisolatie

Dit afwegingskader is een hulpmiddel om hedendaagse comfort- en gebruikerseisen te verzoenen met het behoud van de erfgoedwaarden van daken bij beschermd erfgoed.

Zonne-energie in een erfgoedcontext 

Het opwekken van zonne-energie kan zowel plaatsvinden op gebouwen, in de omgeving van gebouwen als in afgelegen buitengebieden. Ook in een historische context is energieopwekking mogelijk, maar echter niet altijd. Dit afwegingskader geeft aan welke vijf stappen doorlopen moeten worden om te beoordelen of het winnen van zonne-energie verenigbaar is met de erfgoedwaarde van een site. Het biedt bovendien alternatieven aan als dit niet het geval zou zijn.

Publiciteit in en aan beschermd erfgoed

Het afwegingskader publiciteit maakt duidelijk met welke principes men rekening moet houden bij het aanbrengen van publiciteit in en aan beschermd erfgoed.

Kunststeen

Kunststeen wordt sporadisch toegepast in de restauratie van beschermde monumenten. Dit afwegingskader licht de criteria toe die een rol spelen in het beslissingsproces. 

Zodra nieuwe afwegingskaders gevalideerd zijn, vind je ze op deze pagina.

Handleidingen

Handleidingen zijn publicaties waarin duiding wordt gegeven bij een bepaalde problematiek en waarin cases worden besproken om deze problematiek te illustreren. Het agentschap publiceert jaarlijks handleidingen over heel uiteenlopende thema's. Je kan ze gratis raadplegen via ons Open Archief. De belangrijkste voor jou als vergunningverlener zijn:

Terrassen in erfgoedcontext

Wat kan en wat niet kan bij het plaatsen van terrassen in erfgoedcontext? Het gaat in de eerste plaats over toevoegingen in en aan beschermd erfgoed, maar kan ook een inspiratiebron zijn voor het plaatsen van terrassen in een erfgoedomgeving die niet beschermd is. Er wordt vooral nadruk gelegd op de generieke principes die invloed hebben op het onroerend erfgoed, contextafhankelijke aspecten zoals kleur- en materiaalgebruik worden niet behandeld. De mogelijke keuzes die hierbij kunnen worden gemaakt, verschillen te sterk van locatie tot locatie en horen thuis in een terrasreglement op maat. 

Inventariseren van bouwkundig erfgoed

Deze handleiding helpt je als erfgoedliefhebber of lokaal bestuur op weg bij het inventariseren van het lokale bouwkundige erfgoed.