Archeologisch onderzoek vanuit wetenschappelijke vraagstelling

Het archeologisch onderzoek vanuit wetenschappelijke vraagstellingen kan gaan om:

 • academisch onderzoek
 • onderzoek of een onroerend goed al dan niet beschermenswaardig is
 • onderzoek door vrijetijdsarcheologen
 • onderzoek dat een bouwheer vrijwillig of in een ander kader dan het archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen laat uitvoeren
 • onderzoek in het kader van restauratiewerken

Archeologisch onderzoek zonder ingreep in de bodem vanuit wetenschappelijke vraagstellingen kan door iedereen gebeuren. Er is geen toelating voor nodig. Voorbeelden hiervan zijn landschappelijk onderzoek, archiefonderzoek of veldkartering.

Een archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem, zoals proefsleuven of een opgraving, kan enkel uitgevoerd worden door een erkende archeoloog. Je hebt hiervoor een toelating van het agentschap nodig.

Een toelating aanvragen

Je stuurt het ingevulde aanvraagformulier via het Archeologieportaal naar het agentschap, voorzien van de nodige bijlagen. Dien het ingevulde formulier bij voorkeur via het portaal in, en niet via de post.

De aanvraag bevat:

 • de identificatiegegevens van de erkende archeoloog
 • de locatie waar je het onderzoek wilt uitvoeren
 • een samenvatting van de resultaten van reeds uitgevoerd onderzoek
 • de vraagstellingen die het onderzoek wil beantwoorden
 • de uitvoeringswijze
 • de competenties van de uitvoerder
 • een motivering waarom het onderzoek primeert op behoud
 • een voorstel over het bewaren van het archeologisch ensemble
 • een overeenkomst met de zakelijkrechthouder van het terrein die de vergoeding voor schade regelt, met de verwachte duur van het onderzoek en een regeling voor de bestemming van het archeologisch ensemble
 • de nodige plannen, foto’s en andere bewijsstukken

Het agentschap beslist binnen dertig dagen na het ontvangen van de aanvraag en bezorgt je die beslissing met een beveiligde zending. De toelating geldt voor maximaal twee jaar. Als het agentschap de toelating weigert of er voorwaarden aan verbindt, kan je beroep indienen bij de minister.

In bepaalde gevallen kan er een onderzoekspremie aanvraagd worden voor archeologisch onderzoek vanuit wetenschappelijke vraagstelling.

Melding van de aanvang

Via het Archeologieportaal meld je aan het agentschap de aanvang van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem en/of de start van de archeologische opgraving.

Rapporteren over het onderzoek

Je bundelt je eerste bevindingen binnen de twee maanden in een archeologierapport dat je indient via het Archeologieportaal. Dit archeologierapport omvat minstens:

 • een beknopte beschrijving van de uitgevoerde werken en de resultaten
 • een beschrijving van de verdere aanpak

Na de verdere verwerking en binnen de twee jaar na het beëindigen van het onderzoek stel je een eindverslag op dat je opnieuw indient via het Archeologieportaal. Het agentschap ontsluit alle eindverslagen, met uitzondering van de privacygegevens, zodat iedereen de resultaten digitaal kan raadplegen.