Beheerspremie varend erfgoed

Welke werken komen in aanmerking voor de premie?

Alle maatregelen die het behoud van de erfgoedwaarden van beschermd varend erfgoed nastreven, komen in aanmerking voor een beheerspremie, op voorwaarde dat ze zijn opgenomen in een goedgekeurde beheersprogramma. Ook maatregelen voor het actief in de vaart houden, het terug varend of het drijvend maken van het beschermde vaartuig komen in aanmerking. De volledige lijst van beheers- en openstellingsmaatregelen kan je nalezen in artikel 30 van het Varenderfgoedbesluit.

Hoeveel bedraagt de premie?

De basis voor de berekening is de kostenraming. Er geldt geen maximumbedrag. Net zoals de onderhoudspremie varend erfgoed bedraagt de beheerspremie standaard 40% van de aanvaarde kostenraming, exclusief btw.

Je kan aanspraak maken op een dubbele premie van 80% van de aanvaarde kostenraming als het vaartuig als opengesteld varend erfgoed is erkend. Voor opengesteld varend erfgoed kan bovendien een bijkomende beheerspremie van 20% worden aangevraagd voor werken in functie van de openstelling. Voorwaarde voor deze verhoogde en bijkomende premie is het engagement om gedurende minstens tien jaar te voldoen aan de voorwaarden tot openstelling, zoals omschreven in het beheersprogramma.

Hoe vraag je de premie aan?

De toekenning van de beheerspremie verloopt in twee fases. Eerst dien je een aanvraagdossier in op basis waarvan de toekenning van de premie principieel wordt goedgekeurd. De definitieve bepaling van het bedrag van de premie en de uitbetaling gebeurt pas nadat je een gunningsdossier met bewijsstukken indient.

De aanvraag kan gelijktijdig worden ingediend met de melding van handelingen aan het voorlopig of definitief beschermd vaartuig.

We onderzoeken je aanvraag inhoudelijk en nemen binnen de negentig dagen een beslissing. Als het dossier inhoudelijk wordt goedgekeurd, kan de minister een beheerspremie toekennen. We brengen je hiervan schriftelijk op de hoogte.

Je mag pas met de werken starten nadat de premie is toegekend.

Na de toekenning van de premie bezorg je ons een gunningsdossier. Daarin concretiseer je de werken en de uitvoerder(s) ervan. Op basis daarvan wordt het definitieve premiebedrag bepaald.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

Bij de start van de werken kan je een voorschot van 50% van het toegekende bedrag opvragen. Het restbedrag wordt betaald na controle van het uitbetalingsdossier.

Na controle van de ingediende stukken en de uitgevoerde werken, betaalt het agentschap de premie uit.