Beleidsprioriteiten onroerend erfgoed

In je meerjarenplanning (BBC) geef je aan hoe de gemeente de Vlaamse beleidsprioriteiten over het onroerend erfgoed uitwerkt. Je beschrijft de acties die de gemeente plant en koppelt hieraan de gewenste effecten en indicatoren.

De Vlaamse beleidsprioriteiten zijn gekoppeld aan 6 deelrapportagecodes in BBC. In de tabel hieronder vind je een overzicht van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het onroerenderfgoedbeleid en hun deelrapportagecodes. 

Code BBC Vlaamse beleidsprioriteiten voor het onroerenderfgoedbeleid vanaf 2023
OEVBP01 

De gemeente beschikt over een onderbouwde beleidsvisie die voldoet aan al de volgende voorwaarden:    

  1. ze is complementair aan het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid 
  2. ze beoogt het behoud, het gebruik en de herbestemming van het onroerend erfgoed dat op haar grondgebied ligt  
  3. ze is integraal     
  4. ze is geïntegreerd  
  5. ze houdt rekening met de noden van de gemeenschap 
OEVBP02  De gemeente creëert een lokaal draagvlak voor haar beleidsvisie inzake onroerend erfgoed.
De gemeente betrekt een adviesraad bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van haar beleidsvisie voor onroerend erfgoed. De adviesraad is erkend door de gemeenteraad en bestaat uit een vertegenwoordiging van het lokale erfgoedveld.
OEVBP03  De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op in de zorg voor het onroerend erfgoed waarvan ze eigenaar of beheerder is inclusief de integratie van haar beleidsvisie voor onroerend erfgoed in beslissingen en plannen.
OEVBP04 De gemeente beschikt over de nodige expertise voor een kwalitatieve opmaak en uitvoer van haar beleidsvisie voor onroerend erfgoed.
De gemeente heeft een gemeentelijk verbalisant aangesteld om de regelgeving over het onroerend erfgoed op haar grondgebied te handhaven.
OEVBP05 De gemeente voert de beslissingen over de aanvragen voor toelating voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem en de meldingen en beoordelingen van archeologienota's en nota's in de digitale registers van de Vlaamse overheid in binnen een ordetermijn van tien dagen, die ingaat op de dag na de beslissing.
De gemeente voert de beslissingen en adviezen in de databank van toelatingen en adviezen in binnen een ordetermijn van tien dagen, die ingaat op de dag na het advies of de beslissing.
OEVBP06 De gemeente inventariseert het onroerend erfgoed op haar grondgebied en zet instrumenten in om het duurzaam behoud en beheer ervan te stimuleren.
De gemeente voert het door haar vastgestelde onroerend erfgoed en de er eventueel aan gekoppelde toelatingsplichten in in het platform dat daarvoor ter beschikking wordt gesteld door de Vlaamse overheid.  

Meer weten over beleidsprioriteiten? 

Een werkgroep van vertegenwoordigers van lokale besturen en het agentschap werkte een verdiepende nota uit over de inhoudelijke beleidsprioriteiten die de voorwaarden vormen voor een erkenning als onroerenderfgoedgemeente.