Niet akkoord met een beslissing?

Het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente kan de melding van een vooronderzoek met ingreep in de bodem weigeren of er voorwaarden aan koppelen. Hetzelfde kan gebeuren bij het beoordelen van een archeologienota of nota: het agentschap of de onroerenderfgoedgemeente kan die weigeren of voorwaarden verbinden aan de bekrachtiging. In die gevallen kan je als initiatiefnemer of erkende archeoloog beroep aantekenen bij de minister.

Beroep aantekenen, doe je met een beveiligde zending, binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing door het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente. Het wettelijk kader hiervoor is het Onroerenderfgoedbesluit, artikels 5.6.1 tot en met 5.6.4

Een beroepsdossier bestaat uit:

  • een gemotiveerd verzoekschrift met vermelding van de datum en het referentienummer van de bestreden beslissing
  • eventuele andere bewijsstukken. Deze som je op in het verzoekschrift. Om de vlotte behandeling van het dossier te verzekeren, voeg je bij voorkeur een maximum aan documentatie toe: kopieën van de documenten die in het verzoekschrift ter sprake komen, plannen en foto’s.

Dateer het verzoekschrift, vermeld dat om een beroep gaat tegen een weigering van een melding van vooronderzoek met ingreep in de bodem, een archeologienota of een nota, of het verbinden van voorwaarden daaraan. Vergeet ook je naam, adres en handtekening niet. Stuur het beroepsdossier naar de Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, op het adres Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.

De minister gaat eerst na of het beroepsdossier volledig is en meldt binnen dertig dagen aan de indiener welke stukken ontbreken. Binnen de zestig dagen na ontvangst van het beroep neemt de minister een beslissing. Hij kan daarvoor het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed inwinnen.