Niet akkoord met een beslissing?

Het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente kan de toelating van een vooronderzoek met ingreep in de bodem weigeren of er voorwaarden aan koppelen. Hetzelfde kan gebeuren bij het beoordelen van een archeologienota of nota: het agentschap of de onroerenderfgoedgemeente kan geen akte nemen of voorwaarden verbinden aan de aktename. In die gevallen kan je als initiatiefnemer of erkende archeoloog beroep aantekenen bij de minister. Ook wanneer je als initiatiefnemer of aangesteld erkend archeoloog niet eens bent met een aktename, kan je beroep aantekenen.

Beroep aantekenen, doe je binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing door het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente. Het wettelijk kader hiervoor is het Onroerenderfgoedbesluit, artikels 5.6.1 tot en met 5.6.4

Een beroepsdossier bestaat uit:

  • een gemotiveerd verzoekschrift met vermelding van de datum en het referentienummer van de bestreden beslissing
  • eventuele andere bewijsstukken. Deze som je op in het verzoekschrift. Om de vlotte behandeling van het dossier te verzekeren, voeg je bij voorkeur een maximum aan documentatie toe: kopieën van de documenten die in het verzoekschrift ter sprake komen, plannen en foto’s.

Dateer het verzoekschrift, vermeld dat om een beroep gaat tegen een beslissing over een toelating voor vooronderzoek met ingreep in de bodem, over een archeologienota of een nota. Vergeet ook je naam, adres en handtekening niet. Stuur het beroepsdossier naar de Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele, op het adres Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel of digitaal via beroepen.diependaele@vlaanderen.be.

De minister gaat eerst na of het beroepsdossier volledig is en meldt binnen dertig dagen aan de indiener welke stukken ontbreken. Binnen de zestig dagen na ontvangst van het beroep neemt de minister een beslissing. Hij kan daarvoor het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed inwinnen.