Beroep aantekenen

Het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente kan de toelating van een (voor)onderzoek met ingreep in de bodem weigeren of er voorwaarden aan koppelen. Hetzelfde kan gebeuren bij het beoordelen van een archeologienota of nota: het agentschap of de onroerenderfgoedgemeente kan geen akte nemen of voorwaarden verbinden aan de aktename. In die gevallen kan de initiatiefnemer of de erkende archeoloog beroep aantekenen bij de minister.

Beroep aantekenen, doe je binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing door het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente. Het wettelijk kader hiervoor is het Onroerenderfgoedbesluit, artikel 5.6.1 tot en met 5.6.4

Een beroepsdossier bestaat uit:

  • een gemotiveerd verzoekschrift met vermelding van de datum en het referentienummer van de bestreden beslissing.
  • eventuele andere bewijsstukken. Deze som je op in het verzoekschrift en bied je gebundeld aan. Om de vlotte behandeling van het dossier te verzekeren, voeg je bij voorkeur een maximum aan documentatie toe: kopieën van de documenten die in het verzoekschrift ter sprake komen, plannen en foto’s.

Denk eraan om:

  • het verzoekschrift te dateren
  • te vermelden dat het om een beroep gaat tegen een beslissing over een toelating voor vooronderzoek met ingreep in de bodem, over een archeologienota of een nota
  • je naam, adres en handtekening duidelijk te vermelden

Stuur het beroepsdossier naar de Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele, op het adres Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel of digitaal via beroepen.diependaele@vlaanderen.be.

De minister gaat eerst na of het beroepsdossier volledig is en meldt binnen dertig dagen welke stukken ontbreken. Binnen zestig dagen na ontvangst van het beroep neemt de minister een beslissing. Hij kan daarvoor het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed inwinnen.