Beroepskwalificaties

Beroepscompetentieprofielen

In de periode 2000-2010 werden verschillende beroepscompetentieprofielen voor de sector onroerend erfgoed uitgewerkt. De profielen werden opgesteld door actieve beroepsbeoefenaars, rekening houdend met de verschillende niveaus binnen eenzelfde beroep (basis, gevorderden, specialisten).

Beroepscompetentieprofielen zijn gedetailleerde beschrijvingen van de taken en vaardigheden van een goede erfgoedzorger. Beroepscompentieprofielen vormen de basis voor ontwikkeling en/of optimalisering van kwaliteitsgerichte opleidings-en bijscholingsprogramma’s, afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt. Ze kunnen helpen bij de selectie van werkzoekenden, het bepalen van studie- en beroepskeuze of ook bij de ontwikkeling van aanvullende bekwaamheidscertificaten met het oog op beroepserkenning.

Vlaanderen was de eerste (in 2000) binnen Europa om beroepscompetentieprofielen voor onroerend erfgoed uit te werken. Wij als agentschap verleenden onze medewerking aan de uitwerking van een aantal beroepscompetentieprofielen uit de beroepenstructuur conservatie, restauratie en renovatie onroerend en roerend erfgoed. De profielen conservator-restaurator en bouwhistoricus zijn uitgewerkt door de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De profielen voor restauratievakman werden uitgewerkt door het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid.

De beroepsprofielen “restauratievakman” vallen onder het decreet van 18 januari 2002 over de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, het zogenaamde themadecreet, waardoor ze verplicht vertaald worden in opleidingsprofielen. Dit resulteert uiteindelijk in opleidingen aangepast aan de noden van de sector.

Beroepskwalificatiedossiers

Sinds 2012 worden ook beroepskwalificatiedossiers opgesteld voor erfgoedberoepen. Hiermee wordt het geheel aan beroepscompetenties (afgeleid uit één of meer beroepscompetentieprofielen of afgeleid uit andere beroepsreferentiekaders) op een inschaalbare wijze beschreven.

De beroepskwalificaties voor restauratievakman schrijnwerk, restauratievakman metselwerk, restauratievakman pleister- en stucwerk, restauratievakman dakwerk, restauratievakman schilder- en decoratiewerk en restauratievakman meubelen zijn ondertussen goedgekeurd. Je kan ze opzoeken in de kwalificatiedatabank van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).