Niet akkoord met een beslissing?

Ben je het niet eens met een beslissing over een toelating of vergunning, dan kan je in beroep gaan. Zowel de aanvrager als andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan en zich daarbij laten vertegenwoordigen door een raadsman. De procedure verschilt naargelang de situatie:

Beroep tegen een vergunning of weigering van vergunning

Als een advies van het agentschap leidde tot de toekenning of weigering van een vergunning, machtiging, ontheffing of afwijking, of als het advies van het agentschap wordt genegeerd door de vergunningverlenende instantie, kan je in beroep gaan tegen de beslissing.

Een vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen

Zowel de vergunningsaanvrager, het agentschap of andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen een beslissing over een vergunning van het college.

Je gaat in beroep bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is en volgens de procedures die gelden voor de vergunning in kwestie. Neem het advies van het agentschap op in de argumentatie. De deputatie is dan verplicht advies te vragen aan de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE).

Een vergunning verleend door de provinciale deputatie

Zowel de vergunningsaanvrager als andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen een beslissing bij de Vlaamse Regering. Ook in dit geval moet de Vlaamse Regering advies vragen aan de VCOE als het advies van het agentschap opgenomen is in de argumentatie.

Beroep tegen een toelating of weigering van toelating

Zowel de aanvrager, het agentschap of andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen een beslissing over een toelating van het agentschap of een onroerenderfgoedgemeente.

Wil je een beroep instellen, stel dan een volledig en duidelijk beroepsdossier op ter attentie van de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed. Het beroepschrift bestaat minstens uit een gemotiveerd verzoekschrift met een volledige argumentatie en vermelding van de datum en het referentienummer van de beslissing en, indien van toepassing, de datum van aanplakking.

Je kan ook andere stavingsstukken toevoegen als je dat wenst. Deze moeten in het verzoekschrift worden opgesomd en gebundeld worden aangeboden. Om de vlotte behandeling van het dossier te verzekeren, raden we aan om steeds een maximum aan documentatie toe te voegen: kopieën van de documenten die in het verzoekschrift ter sprake komen, plannen en foto’s.

Dateer het verzoekschrift, vermeld dat het om een beroep gaat tegen een toelating of weigering tot toelating en voorzie het dossier van naam, adres en handtekening.

Beroepsdossiers kunnen tot uiterlijk 30 dagen na de bekendmaking van de beslissing van het agentschap of na een stilzwijgende goedkeuring worden bezorgd aan de Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele, op het adres Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel of digitaal via beroepen.diependaele@vlaanderen.be.

De minister beslist over het beroep binnen 30 dagen na ontvangst van de stukken (de postdatum geldt als referentie). De minister kan advies vragen aan de VCOE. Als dat zo is, dan verdubbelt de beslissingstermijn.

De minister kan het beroep verwerpen of de toelating toch verlenen, eventueel onder voorwaarden. Je ontvangt een afschrift van die beslissing. Krijg je een toelating, dan mag je onmiddellijk overgaan tot de uitvoering van de toegelaten handelingen.