Bijzondere procedure voor een erfgoedpremie

Tot 10 december 2020 kon je een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure aanvragen. Heb jij een dossier ingediend?  Wacht je op een toekenning en moeten de werken nog starten? Hier lees je meer over het verdere verloop, wanneer je mag starten met de werken en hoe de premie wordt uitbetaald.

De premie is niet combineerbaar met een vermindering van de personenbelasting of een verlaging van verkoop- of schenkbelasting voor dezelfde werken.

Verdere procedure

Wanneer het dossier inhoudelijk is goedgekeurd, brengen we je hiervan op de hoogte. Je mag dan nog niet starten met de uitvoering, daarvoor wacht je op de latere toekenning van de premie. Vergunningen die verplicht zijn volgens een andere regelgeving, moet je in elk geval nog apart aanvragen. Het dossier wordt vervolgens op de wachtlijst geplaatst.

Zodra de erfgoedpremie is toegekend, brengen we je hiervan op de hoogte . Je bezorgt ons dan een gunningsdossier. Daarin concretiseer je de werken en de uitvoerder(s) ervan. Op basis daarvan wordt het definitieve premiebedrag bepaald en toegekend.

Wanneer kan je starten met de werken?

Je mag in principe pas starten met de werken na de toekenning van de premie.

In uitzonderlijke omstandigheden kan hierop een afwijking worden toegestaan. Ook bij dreigend verlies van een relevante en substantiële cofinanciering kun je een uitzondering bekomen.

Hiervoor vraag je vooraf een akkoord aan het agentschap. Binnen de 45 dagen ontvang je een antwoord. Als je de werken mag uitvoeren, houd je je aan die handelingen die expliciet goedgekeurd zijn. Doe je dat niet, dan verlies je de premie.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

Je mag pas met de werken starten nadat de premie definitief is toegekend. Je kunt op dat moment een voorschot van 50% van het toegekende bedrag opvragen. Het restbedrag wordt betaald na controle van het uitbetalingsdossier.

Het uitbetalingsdossier dien je binnen de vijf jaar na toekenning van de premie in. Op gemotiveerd verzoek kun je die termijn één keer laten verlengen. Je dient hiervoor het onderstaande aanvraagformulier tot uitbetaling ingevuld in.

Bij het dossier voeg je een eindverslag in digitale vorm. Het eindverslag bevat de volgende documenten:

  • de werfverslagen
  • het procesverbaal van oplevering, aangevuld met een evaluatie van de manier waarop de aannemers de werken hebben uitgevoerd
  • de resultaten of verslagen van onderzoeken, analyses en controles, uitgevoerd tijdens en na de werken
  • een vergelijkend fotografisch verslag
  • een lijst van de ontwerper(s), de hoofdaannemers en de onderaannemers met vermelding van de uitgevoerde werken en contactgegevens
  • de richtlijnen voor verder beheer en onderhoud met het oog op de opgelegde toestandsrapporten
  • de as-builtattesten, vermeld in artikel 4.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • een beknopte toelichting bij de uitgevoerde werken en de verwerkte materialen die niet in het premiedossier opgenomen zijn
  • productfiches van de aangewende materialen die niet in het premiedossier vermeld zijn

Voor de opmaak en onderverdeling van het eindverslag kan je het volgende zip-bestand gebruiken:

Voor de opmaak van de richtlijnen voor verder beheer en onderhoud stelden we een document met nuttige tips en voorbeelden, en een handig modelformulier op. 

Meer- en bijwerken

Bij meer- en bijwerken kan je een bijkomende erfgoedpremie aanvragen. Meerwerken zijn werkzaamheden die uitgebreider blijken dan gepland. Bijwerken zijn bijkomende werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de toegekende premie, maar die wel nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen. De bijkomende erfgoedpremie voor dit soort werken is beperkt tot 10% van het bedrag van de definitieve premie, met een maximum van 125.000 euro.

Contacteer altijd je erfgoedconsulent als er meer- en bijwerken zijn.