De inventaris van het bouwkundig erfgoed aanvullen

Als lokale overheid kan je de inventaris van het bouwkundig erfgoed van je gemeente of regio op verschillende vlakken actueel houden:

  • Je start met een controle van de administratieve gegevens: de adressen, de intekeningen en de fysieke toestand van elk object moeten correct zijn.
  • Een meer globale aanpak houdt ook inhoudelijke aanpassingen of aanvullingen van de informatie over het erfgoed in de wetenschappelijke inventarissen in.
  • Ten slotte is het voor bepaalde regio’s aan te raden de bestaande inventarissen te herbekijken.

Administratieve aanpassingen

Om een lokaal erfgoedbeleid te kunnen enten op de bestaande inventaris onroerend erfgoed, moeten de administratieve gegevens juist zijn. Het is dan voor elke burger en ambtenaar duidelijk over welk erfgoed het precies gaat.

Je kunt de gegevens uit de inventaris van je gemeente of regio controleren op administratieve juistheid:

  • het adres
  • de afbakening op de kaart
  • de fysieke toestand (bewaard/niet bewaard)
  • de aanwezigheid van erfgoedwaarde (aanwezig/niet aanwezig)

Hoe je dit precies aanpakt, lees je in onze handleiding:

Inhoudelijke aanvullingen

Je kan aan een bestaande fiche nieuwe informatie toevoegen. Bij voorkeur schrijf je daarvoor een nieuwe tekst op basis van nieuw onderzoek. Maar je kan ook een korte aanvulling op de bestaande tekst formuleren.

Wil je de inventaris van je gemeente of regio op deze manier aanvullen? Neem dan contact met ons op om afspraken te maken over timing en invoer van de teksten in de databank.

Hoe je dit precies aanpakt, lees je in onze handleiding:

Herinventarisatie door een lokale overheid

Elk lokaal bestuur wordt aangemoedigd de inventaris van het bouwkundig erfgoed in haar regio te actualiseren. Zeker die gemeenten met een inventaris die nog dateert uit de jaren 1970 of 1980, verdienen een aanvulling op basis van de nieuwe inzichten. Wij bieden hiervoor een handleiding aan. Je kunt bij ons ook hulp vragen bij de selectie, bij het onderzoek, en bij het opmaken van de teksten.

Hoe je bouwkundige erfgoed inventariseert, lees je in de handleiding voor het inventariseren van bouwkundig erfgoed. Bij elke opstart van een inventarisproject vormt deze handleiding de basis.

Inventariseren van bouwkundig erfgoed

De methodologie werd in een ministerieel besluit vastgesteld.

Eens je aan de slag gaat, kunnen de projectmedewerkers ook gebruik maken van de concrete stap-voor-stap-handleidingen over het fotomateriaal, de opmaak van een inventaristekst en de bibliografie:

Verankering in het lokaal beleid

Een inventarisatie van het bouwkundig erfgoed is pas nuttig wanneer deze uiteindelijk wordt verankerd in het lokale erfgoedbeleid. Dat kan alleen via de beleidsinstrumenten van ruimtelijke ordening. Hoe je omgaat met dergelijke beleidsinstrumenten kan je nalezen in dit handboek:

Handboek verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid

Een lokale inventaris publiceren op onze inventariswebsite en voorleggen voor een vaststelling?

In 2020 starten we de evaluatie op van de inventarispraktijk en van de vaststelling van de inventarissen van het onroerend erfgoed, een opdracht uit de beleidsnota van minister Matthias Diependaele. Dit heeft belangrijke gevolgen voor onze samenwerking met lokale overheden rond inventarisatie van bouwkundig erfgoed.

De evaluatie van de inventarispraktijk zal vooral focussen op de taakverdeling tussen lokale overheden en het agentschap. Op basis van deze resultaten zullen we onze samenwerking rond inventarisatie optimaliseren en verbeteren. In afwachting van deze evaluatie pasten we onze begeleiding aan voor de opmaak van inventarissen van bouwkundig erfgoed door lokale overheden en IOED’s.

Wat betekent dit concreet?

We bieden momenteel enkel inhoudelijke begeleiding voor selectie en onderzoek aan. Een volledige redactie van teksten en invoer van de teksten in de inventariswebsite zijn voorlopig niet mogelijk. Doorgeven van fotomateriaal voor de beeldbank kan wel, maar enkel voor panden en constructies waarvoor al een (actieve, gepubliceerde) fiche in de inventariswebsite bestaat. Richtlijnen voor het invoeren van fotomateriaal in de beeldbank vind je in deze handleiding:

Ook voor nieuwe vaststellingsprocedures wachten we op de resultaten van de evaluatie van de vaststelling. De beleidsnota stelt immers dat na deze evaluatie de vaststelling kan worden bijgestuurd, herzien of afgeschaft. De vaststelling van het bouwkundig erfgoed van Oost- en West-Vlaanderen is daardoor tot nader order uitgesteld. Ook nieuwe vaststellingen van andere provincies worden niet gepland.

We zetten wel nog in op de administratieve update van de gegevens in de databank. Ons team is dagelijks bezig met het redigeren van de inventaristeksten en met het updaten van fysieke statussen, adressen en afbakeningen van erfgoedobjecten. Eens er duidelijkheid is over de toekomstige aanpak van een vaststellingsprocedure, kunnen we deze actuele gegevens gebruiken. Lokale overheden kunnen ons helpen door de gegevens in hun regio te controleren.