De Vlaamse Wooncode

De Vlaamse Wooncode is de grondwet voor het woonbeleid in Vlaanderen. Het centrale uitgangspunt is het recht op een behoorlijke huisvesting voor iedere burger. Een woning moet voldoen aan een aantal minimale woningkwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. Minimale dakisolatie (3 à 4 cm isolatie) en dubbel glas zijn opgenomen in deze woningkwaliteitsnormen.

Ook beschermde woningen moeten voldoen aan minimale energienormen:

 • Je kan op twee manieren voldoen aan de minimum dakisolatienorm. Ofwel voldoet de dakisolatie aan de opgelegde R-waarde. Ofwel is de energiescore van je woning in het energieprestatiecertificaat (EPC) lager dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vastgesteld. Op de website van Wonen Vlaanderen lees je meer over de minimumvorm voor dakisolatie.
  In het afwegingskader Dakisolatie lees je op welke wijze je je dak isoleert zonder de erfgoedwaarden te schaden.
 • Vanaf 1 januari 2020 is de dubbelglasnorm verplicht en wordt ze gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 januari 2021 wordt voor de beoordeling van de dubbele beglazing rekening gehouden met de energiescore van de woning, zoals vermeld op het EPC. Het ontbreken van dubbele beglazing wordt niet als een gebrek aanzien als de energiescore van de woning lager ligt dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde. Op de website van Wonen Vlaanderen lees je meer over de dubbelglasnorm.
  Het afwegingskader Historisch schrijnwerk geeft je een overzicht van de mogelijkheden om de energetische prestaties van historisch schrijnwerk te verbeteren. Volgende mogelijkheden komen tegemoet aan de verplichting van dubbel glas door de Wooncode:
  • plaatsen van (dun) dubbel glas in bestaand historisch schrijnwerk
  • plaatsen van oplegbeglazing, luchtdicht verbonden met het oorspronkelijk schrijnwerk
  • plaatsen van een achterzetraam met dubbel glas
  • vervangen van schrijnwerk naar historisch model met integratie van (dun) dubbel glas

Wanneer de woning niet voldoet aan de minimale energievereiste, krijgt ze strafpunten toebedeeld. Als de woning 15 strafpunten of meer scoort (dat kan het geval zijn wanneer dubbel glas en/of dakisolatie ontbreekt), kan de woning ongeschikt verklaard worden. De gemeente levert dan geen conformiteitsattest af met als gevolg dat de woning niet verhuurd kan worden. Ben je niet akkoord met de ongeschiktheidverklaring, dan kan je beroep indienen bij de Vlaamse Minister van Wonen.

Iedere woning zonder comformiteitsattest belandt op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO). Na één jaar op deze inventaris is de woning onderhevig aan een heffing. Voor deze heffing kan je overmacht inroepen als wij als agentschap geen toelating voor het plaatsen van dakisolatie of dubbel glas afleverden, omdat deze energiezuinige ingrepen onverzoenbaar zijn met het behoud van de erfgoedwaarden. In dat geval word je vrijgesteld van het betalen van de heffing. De woning blijft echter ongeschikt verklaard voor verhuur.

Als je je woning wenst te verhuren en je conformiteitsattest wordt geweigerd, neem dan contact op met je regionale dienst. Wij bekijken samen de opties om tot een oplossing te komen.