Een beheerscommissie oprichten

In een gebied met meerdere zakelijkrechthouders of beheerders is een beheerscommissie de aangewezen manier om samen na te denken over het beheer van een (beschermd) onroerend erfgoed, een erfgoedlandschap of een opzichzelfstaand deel daarvan.

De taken van een beheerscommissie kunnen heel divers zijn. De commissie kan beheersdoelstellingen voor een gebied uitwerken, een beheersplan opmaken of er advies voor verlenen. Ook kan ze het eigenlijke beheer begeleiden, het beheersplan opvolgen, structureel overleg op gang brengen en verschillende ruimtegebonden initiatieven op elkaar afstemmen, bijvoorbeeld met een landinrichtingsproject of met stadskernvernieuwing.

Wil je een beheerscommissie oprichten, dan kan je je aanvraag via e-mail of post sturen naar de regionale dienst waar het onroerend erfgoed gelegen is. Vermeld in je aanvraag de volgende elementen:

  • de identificatiegegevens van de zakelijkrechthouder, de gebruiker of de gevolmachtigde
  • de identificatie van het onroerend erfgoed, erfgoedlandschap of van het deel ervan dat een opzichzelfstaande entiteit vormt waarvoor de beheerscommissie wordt opgericht
  • een voorstel van samenstelling van de beheerscommissie
  • een voorstel van taken die de beheerscommissie op zich wil nemen

Een beheerscommissie komt minstens één keer per jaar samen. De commissie bezorgt de verslagen aan het agentschap.