Een erkenning aanvragen

Vanaf 2026 wijzigt de regelgeving en meteen ook de voorwaarden voor een IOED.

Lees hier wat er wijzigt.

Erkenningsprocedure 

Wanneer vraag je een erkenning aan? 

Een erkenning als IOED aanvragen, kan jaarlijks. Uiterlijk op 15 januari dien je de aanvraag in. Het agentschap maakt ten laatste op 30 april de beslissing over de erkenning bekend. De erkenning gaat in vanaf 1 juli van hetzelfde jaar en is in principe geldig voor onbepaalde duur, zolang de IOED aan de voorwaarden voldoet. 

Hoe dien je een erkenningsaanvraag in? 

Vul daarvoor het onderstaande aanvraagformulier in. 

Je bezorgt het ingevulde formulier samen met de bijlagen per e-mail aan het agentschap, uiterlijk op 15 januari. 

Erkenningsvoorwaarden 

Het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit omschrijft aan welke erkenningsvoorwaarden een IOED moet voldoen. Die gaan zowel over het werkingsgebied als over je ondersteunende rol die je als IOED hebt voor de aangesloten gemeenten.  

Een gemeente kan slechts tot één erkende IOED horen.  

Alleen op voorwaarde dat ze in hetzelfde jaar nog uit de andere erkende erfgoeddienst treedt, kan een gemeente op het moment van de aanvraag van de erkenning tijdelijk nog deel uitmaken van een andere erkende erfgoeddienst.

Referentieregio’s 

Vanaf 2023 geldt voor nieuwe erkenningsaanvragen als IOED dat een intergemeentelijk samenwerkingsverband moet voldoen aan de regelgeving en afbakeningen van de referentieregio’s. Als je als IOED voor je werkingsgebied wil afwijken van het principe van regiovorming, moet je toestemming vragen aan de Vlaamse Regering. Je maakt daarvoor gebruik van het Loket voor Lokale Besturen van het agentschap voor Binnenlands bestuur. Zij sturen de aanvraag door naar het agentschap Onroerend Erfgoed, dat een dossier samenstelt. De minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed agendeert dit dossier op de Vlaamse Regering, die binnen de negentig dagen een beslissing neemt.

Vanaf 2026 geldt die voorwaarde ook voor bestaande IOED’s. 

Erkenningsvoorwaarden tot en met 2025 

Tot en met 2025 moet je als intergemeentelijk samenwerkingsverband voldoen aan de volgende erkenningsvoorwaarden: 

 • uit minstens drie Vlaamse gemeenten bestaan 
 • opgericht zijn volgens het decreet van 6 juli 2001 over intergemeentelijke samenwerkingen of het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
 • op basis van een omgevingsanalyse aantonen dat het werkingsgebied over een gemeenschappelijk erfgoedpakket beschikt 
 • een integraal en geïntegreerd onroerenderfgoedbeleidsplan indienen, met een gezamenlijke visie en plan van aanpak, dat aan de volgende voorwaarden voldoet: 
  • het gaat om een gezamenlijke visie en een gezamenlijk plan van aanpak voor het behoud, gebruik en de herbestemming van het onroerend erfgoed in het werkingsgebied, complementair aan het Vlaams onroerenderfgoedbeleid 
  • de beleidsvisie is integraal: een visie op de zorg voor het archeologisch erfgoed, de monumenten, de cultuurhistorische landschappen én de stads- en dorpsgezichten 
  • de beleidsvisie is geïntegreerd: een visie die is afgestemd met andere beleidsvelden die raakvlakken hebben met de onroerenderfgoedzorg. 
  • de beleidsvisie houdt rekening met de noden van de aanwezige onroerenderfgoedactoren 
 • ondersteunen van vrijwilligerswerkingen en erfgoedgemeenschappen en een lokaal draagvlak creëren 
 • over voldoende expertise beschikken en een consultatienetwerk uitbouwen