Een erkenning aanvragen

De erkenning als onroerenderfgoedgemeente is geïntegreerd binnen de lokale beleids- en beheerscyclus (BBC). Om erkend te worden, moet de gemeente of stad in de goedgekeurde strategische meerjarenplanning een aantal Vlaamse beleidsprioriteiten concretiseren in actieplannen en acties.

Wanneer en hoe aanvragen?

Door het koppelen van de erkenningsaanvraag aan de beleids- en beheerscyclus kan je als gemeente of stad sinds 2017 om de drie jaar een erkenning aanvragen, namelijk in het eerste (2020) en vierde (2023) jaar van de lokale beleidscyclus.

In eerste instantie dien je de aanvraag van de erkenning als onroerenderfgoedgemeente als actie op te nemen in de goedgekeurde strategische meerjarenplanning. Aan deze actie wordt de deelrapportagecode OEVBP01 gekoppeld. Opgelet: bij deze code hoort de actie 'indienen van de erkenningsaanvraag'.

Vervolgens koppel je onderstaande deelrapportagecodes aan de acties die zijn opgenomen in de meerjarenplanning om aan te tonen in welke mate deze voldoen aan de Vlaamse beleidsprioriteiten over onroerend erfgoed:

  • Beleidsprioriteit 1 (beleidsvisie): OEVBP02
  • Beleidsprioriteit 2 (vrijwilligerswerking): OEVBP03
  • Beleidsprioriteit 3 (voorbeeldfunctie): OEVBP04
  • Beleidsprioriteit 4 (consultatienetwerk): OEVBP05
  • Beleidsprioriteit 5 (register): OEVBP06

Je kiest zelf welke acties je toekent aan de verschillende beleidsprioriteiten. Voor de erkenning is het belangrijk dat je aantoont dat je voldoet aan de beleidsprioriteiten over onroerend erfgoed. Soms is het niet mogelijk om in BBC een actie voldoende duidelijk te omschrijven. In dat geval kan je aanvullende documenten bezorgen aan het team erkennen en subsidiëren.

De eerstvolgende mogelijkheid om een erkenning aan te vragen is uiterlijk 15 januari 2020. Wanneer de gemeente de erkenning ontvangt, is deze geldig voor onbepaalde duur, zolang er blijvend wordt ingespeeld op de Vlaamse beleidsprioriteiten over onroerend erfgoed. De erkenning wordt geëvalueerd op basis van de jaarlijkse rapportage over de invulling van het engagement. Je rapporteert via BBC en dit uiterlijk op 30 juni.

Beleidsprioriteiten onroerend erfgoed

In de aanpassing van de strategische meerjarenplanning geef je aan hoe de gemeente de onderstaande Vlaamse beleidsprioriteiten over het onroerend erfgoed uitwerkt. Je beschrijft de acties die de gemeente plant en koppelt hieraan de gewenste effecten en indicatoren. Belangrijk is ook dat je aangeeft op welke manier je participatie organiseert.

1. De gemeente beschikt over een onderbouwde beleidsvisie die het actief behoud van het onroerend erfgoed op haar grondgebied voor ogen heeft en die complementair is aan het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid (OEVBP02):

  • De beleidsvisie is integraal: een visie op de zorg voor het archeologisch erfgoed, voor de monumenten én voor de cultuurhistorische landschappen.
  • De beleidsvisie is geïntegreerd: een visie die is afgestemd met andere beleidsvelden die raakvlakken hebben met de onroerenderfgoedzorg.
  • De beleidsvisie houdt rekening met de noden van de aanwezige onroerenderfgoedactoren.

Opmerking: Wanneer de gemeente haar gemeentelijk meerjarenbeleidsplan aanpast of uitbreidt met het onroerenderfgoedbeleid, kan  je dit bijvoorbeeld aantonen met een - door de gemeenteraad goedgekeurd - document dat bij de erkenningsaanvraag wordt toegevoegd.

2. De gemeente ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor het duurzame behoud en beheer en de ontsluiting van het onroerend erfgoed op haar grondgebied en onderneemt acties om een lokaal draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg te ondersteunen (OEVBP03).

3. De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op over het duurzame behoud en beheer van het onroerend erfgoed in haar eigendom of onder haar beheer en integreert de visie op dat onroerend erfgoed in de beslissingen en plannen van de gemeente (OEVBP04).

4. De gemeente bouwt met het oog op expertiseverwerving een consultatienetwerk uit met de diensten en organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het onroerend erfgoed, en een door de gemeenteraad erkende adviesraad, waarin de aanwezige onroerenderfgoedactoren vertegenwoordigd zijn, en betrekt deze raad bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke onroerenderfgoedbeleid (OEVPB05).

Opmerking: Als de erkende onroerenderfgoedgemeente deel uitmaakt van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst, dan kan je via deelrapportagecode OEVBP05 aantonen hoe de IOED de gemeente zal ondersteunen bij het uitschrijven en uitvoeren van het ‘regionaal’ onroerenderfgoedbeleid.

5. De gemeente houdt de toelatingen, meldingen en adviezen, afgeleverd in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, bij in een digitaal register (OEVPB06).