Een erkenning aanvragen

De erkenning als onroerenderfgoedgemeente is geïntegreerd binnen de lokale beleids- en beheerscyclus (BBC). Om erkend te worden, moet de gemeente of stad in de goedgekeurde strategische meerjarenplanning een aantal Vlaamse beleidsprioriteiten concretiseren in actieplannen en acties.

Door het koppelen van de erkenningsaanvraag aan de beleids- en beheerscyclus kan je als gemeente of stad sinds 2017 om de drie jaar een erkenning aanvragen, namelijk in het eerste (2020) en vierde (2023) jaar van de lokale beleidscyclus.

De eerstvolgende mogelijkheid om een erkenning aan te vragen is uiterlijk 15 januari 2023. Je vraagt deze erkenning aan via BBC. Wanneer je gemeente de erkenning ontvangt, is deze geldig voor onbepaalde duur, zolang ze blijvend inspeelt op de Vlaamse beleidsprioriteiten over onroerend erfgoed. De erkenning wordt geëvalueerd op basis van de jaarlijkse rapportage over de invulling van het engagement. Je rapporteert via BBC en dit uiterlijk op 30 juni, behalve in het jaar van de aanvraag tot erkenning.

Er zijn 6 deelrapportagecodes in BBC. Aan elke deelrapportagecode koppel je de acties die zijn opgenomen in de meerjarenplanning van je gemeente om aan te tonen in welke mate deze voldoen aan de Vlaamse beleidsprioriteiten over onroerend erfgoed:

  • Beleidsprioriteit 1: Onderbouwde beleidsvisie: complementair aan het Vlaamse beleid - een integraal en geïntegreerd beleid met aandacht voor erfgoedactoren (OEVBP 01)
  • Beleidsprioriteit 2: Ondersteunen en betrekken van erfgoedgemeenschappen en ontsluiting van het onroerend erfgoed - werken aan een lokaal draagvlak (OEVBP 02)
  • Beleidsprioriteit 3: Opnemen van een voorbeeldfunctie en deze toepassen in beslissingen en plannen (OEVBP 03)
  • Beleidsprioriteit 4: Expertiseverwerving, uitbouw van een consultatienetwerk en een erkende adviesraad voor onroerend erfgoed (OEVBP 04)
  • Beleidsprioriteit 5: Bijhouden van toelatingen, meldingen en behandelen van archeologienota’s en nota’s (OEVBP 05)
  • Beleidsprioriteit 6: Inventariseren en inzetten van instrumenten voor een duurzaam beheer en behoud (OEVBP 06)

Je kiest zelf welke acties je toekent aan de verschillende beleidsprioriteiten. Voor de erkenning is het belangrijk dat je aantoont dat je voldoet aan de beleidsprioriteiten over onroerend erfgoed. Soms is het niet mogelijk om in BBC een actie voldoende duidelijk te omschrijven. In dat geval kan je aanvullende documenten bezorgen aan het team erkennen en subsidiëren.