Een subsidie aanvragen

Als erkende IOED kan je een subsidie van de Vlaamse overheid aanvragen. Hiervoor sluit je eerst een samenwerkingsovereenkomst af met het agentschap. 

Zo’n samenwerkingsovereenkomst loopt volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor drie of voor zes jaar. Tussen 1 januari en 1 juli 2023 kan je een subsidie aanvragen en een samenwerkingsovereenkomst afsluiten voor de periode 2024-2026. 

Een samenwerkingsovereenkomst en de bijhorende subsidiëring kan je slechts driejaarlijks aanvragen. Dat is een verschil met de aanvraag voor een erkenning als IOED, die jaarlijks kan aangevraagd worden. 

We verduidelijken de indiendata en andere belangrijke tijdstippen in een tabel:    

Jaar Jaar in lokale legislatuur - bestuursperiode Jaar in BBC - beleidscyclus Erkenning aanvragen? Subsidie en SWO aanvragen? Looptijd SWO Laatste saldo uitbetaald in Nieuwe subsidie-aanvraag
2023 5 4 voor 15 januari 2023 tussen 1 januari en 1 juli 2023 3 jaar: 2024 - 2026 2027 2026
2024 6 5 voor 15 januari 2024        
2025 1 6 voor 15 januari 2025        
2026 2 1 voor 15 januari 2026 voor 15 januari 2026 6 jaar: 2027 - 2032 2033 2032
2027 3 2 voor 15 januari 2027        
2028 4 3 voor 15 januari 2028        
2029 5 4 voor 15 januari 2029 voor 15 januari 2029 3 jaar: 2030 - 2032 2033 2032

Procedure voor de periode 2024-2026 

Om een subsidie aan te vragen voor de periode 2024-2026, vul je het aanvraagformulier in en bezorg je het tussen 1 januari en 1 juli 2023 aan het agentschap. 

Bij het aanvraagformulier voeg je: 

  • een organogram 
  • een meerjarenbegroting voor 2024-2026 met de kosten en opbrengsten vanuit de gesubsidieerde activiteiten, inclusief de bijdrage van de gemeenten 

Het agentschap maakt ten laatste op 1 oktober 2023 de beslissing over de subsidie bekend. 

Uiterlijk op 15 oktober 2023 wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen de IOED en het agentschap ondertekend. Deze overeenkomst loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026. 

Procedure vanaf 2027 

Vanaf 2027 wordt de procedure voor een samenwerkingovereenkomst en subsidieaanvraag gewijzigd. 

Het uiterste indienmoment voor de subsidieaanvraag wordt vervroegd naar 15 januari van het eerste of het vierde jaar van de lokale beleidscyclus. In het eerste geval heeft de samenwerkingsovereenkomst een looptijd van zes jaar. In het tweede geval heeft de samenwerkingsovereenkomst een looptijd van drie jaar. De samenwerkingsovereenkomst vangt aan op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de subsidieaanvraag is goedgekeurd.  

Door het vervroegen van de subsidieaanvraag kan deze voor nieuwe IOED’s gelijktijdig ingediend worden met de aanvraag tot erkenning.  

Het agentschap maakt ten laatste op 30 april de beslissing over de subsidie bekend.  

Uiterlijk op 1 december wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen de IOED en het agentschap ondertekend. We stellen deze samenwerkingsovereenkomst samen op.  

Hoeveel bedraagt de subsidie? 

Tot en met 2026 bedraagt de jaarlijkse subsidie minstens 79.480 euro vermeerderd met een variabel bedrag, afhankelijk van de schaalgrootte en de werklast van het samenwerkingsverband. Dit supplement bedraagt: 

  • 0,01 euro vermenigvuldigd met de ingeschreven inwoners op 1 januari 2020 in het bevolkingsregister van de gemeenten, die horen bij de erkende IOED 
  • 12 euro vermenigvuldigd met de oppervlakte van het werkingsgebied van de erkende IOED  
  • 30 euro vermenigvuldigd met het aantal km² van het grondgebied van de erkende onroerenderfgoedgemeenten 
  • 500 euro vermenigvuldigd met het aantal km² grondoppervlakte van de beschermde goederen die in het grondgebied van de erkende onroerenderfgoedgemeenten liggen 
  • 5 euro vermenigvuldigd met het aantal items dat opgenomen is in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed of houtige beplantingen met erfgoedwaarde en dat in het grondgebied van de erkende onroerenderfgoedgemeenten ligt 

Het deel van het supplement dat gelinkt is met de aanwezigheid van een erkende onroerenderfgoedgemeente in het werkingsgebied vervalt vanaf het werkingsjaar dat een of meer onroerenderfgoedgemeenten binnen het werkingsgebied van de IOED een eigen subsidie ontvangen op basis van een samenwerkingsovereenkomst.  

Opgelet: Vanaf 1 januari 2024 krijgen de weerhouden erkende onroerenderfgoedgemeenten een subsidie. Daardoor vervalt het supplement voor de aanwezigheid van een erkende onroerenderfgoedgemeente, voor de IOED's die een gesubsidieerde onroerenderfgoedgemeente in hun werkingsgebied hebben liggen.

De subsidie kan gebruikt worden voor de personeelskosten, ook als het personeel in aannemingscontracten worden betaald. Personeelsgebonden werkingskosten komen ook in aanmerking tot 8.725 euro per VTE. 

De subsidie wordt vanaf 2023 geïndexeerd. 

Vanaf 2027 verhoogt de structurele Vlaamse subsidie. Vanaf dan krijgt een IOED 120.000 euro. Een extra voorwaarde vanaf 2027 is dat de gemeenten die lid zijn samen gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst jaarlijks minstens eenzelfde bedrag bijdragen aan de werking van de IOED. De gemeenten bepalen onderling en in volle onafhankelijkheid de onderlinge verdeelsleutel, en hoeveel elk bijdraagt aan de 120.000 euro die de gemeenten minstens moeten bijleggen.  

De subsidie mag vanaf 2027 enkel nog gebruikt worden voor het werven van eigen personeel.