Energieprestatieregelgeving (EPB) en beschermd erfgoed

De energieprestatieregelgeving (EPB) bepaalt de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen. Wanneer je EPB-plichtig bent en welke eisen van toepassing zijn, vind je op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Wil je snel de EPB-eisen kennen voor jouw project? Gebruik dan de EPB-wegwijzer.

De opgelegde eisen verschillen naargelang het jaar waarin de vergunning tot renovatie van je gebouw is aangevraagd. De meest recente informatie vind je steeds op de website van het VEKA.

Naargelang de aard van de werken zijn er voor de opgelegde EPB-eisen afwijkingen of automatische vrijstellingen voor beschermde monumenten, bestaande gebouwen in een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht en gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van onroerend erfgoed.

Afwijkingen moeten steeds aangevraagd worden, automatische vrijstellingen niet. De vrijstelling en afwijkingen rapporteert de EPB-verslaggever in de EPB-aangifte. Meer informatie vind je op de website van het VEKA bij de algemene uitzonderingen en de individuele uitzondering.

Voor beschermde monumenten en bestaande gebouwen in een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht kan je in het geval van een gewone renovatie volgende afwijkingen en vrijstellingen aanvragen. Wat het VEKA als een gewone renovatie beschouwt, vind je op de website onder de rubriek aard van de werken.

  • Er is voor bestaande, niet herbouwde gebouwen een automatische vrijstelling voor het behalen van:
    • de U-max eisen van bestaande behouden muren, vloeren, daken en buitenschrijnwerk
    • de U-max eisen van de nieuwe, vernieuwde en na-geïsoleerde muren en buitenschrijnwerk
    • de eisen voor ventilatievoorzieningen wanneer vensters vervangen worden in bestaande ruimten
  • Er is een afwijking mogelijk voor het behalen van de Umax eisen van de nieuwe, vernieuwde en na-geïsoleerde vloeren en daken op voorwaarde dat de toepassing van die eisen het karakter of aanzicht van het gebouw op onaanvaardbare wijze zou veranderen

Beschermde monumenten, die worden herbouwd naar origineel model met hergebruik van de bestaande materialen en die om technische, functionele of economische redenen de EPB-eisen niet kunnen behalen, kunnen vrijgesteld worden van een of meer van de EPB-eisen. Je moet hiervoor steeds een afwijkingsaanvraag indienen.

Voor gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van onroerend erfgoed zijn er automatische vrijstellingen bij gewone renovatie.

Er is een automatische vrijstelling voor het behalen van:

  • de U-max eis van bestaande behouden gevelonderdelen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg
  • de luchttoevoereisen wanneer enkel de ramen die zichtbaar zijn van de openbare weg worden vervangen

Er is zijn geen EPB-eisen voor de renovatie van een gebouw dat is vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed, wanneer enkel de ramen in de voorgevel, die zichtbaar is van op de openbare weg, worden vervangen.