Erfgoed en toerisme (relance oproep 2021)

Je kan geen dossiers meer indienen voor deze oproep.

De oproep is bedoeld voor projecten op beschermde erfgoedlocaties die een toeristische finaliteit hebben of zullen krijgen. We zoeken projecten die werken rond toeristische erfgoedontsluiting, herbestemmingen tot toeristische functies (horeca, logies, infobalies…), ontwikkelingen tot ‘open erfgoed’ (Onroerenderfgoedbesluit artikel 8.4.1 en 8.4.2), projecten die uitvoering geven aan de verhaallijnen van Toerisme Vlaanderen of de principes toepassen van Reizen naar Morgen.

Met deze oproep ondersteunen we projecten die inzetten op instandhoudings- en restauratiewerken die nodig zijn voor de bestemming, de herbestemming of de optimalisatie van de ontsluiting.

De maximale uitvoeringstermijn van het project is drie jaar (afronding uiterlijk op 31 december 2025).

Alle premienemers komen in aanmerking voor deze oproep, behalve de uitgesloten doelgroepen (Onroerenderfgoedbesluit artikel 11.1.1.,1ste lid).

Budget

Het totaalbudget dat verdeeld wordt onder de projecten bedraagt 7,5 miljoen euro (2,5 miljoen van het beleidsveld Onroerend Erfgoed, 5 miljoen van Toerisme).

We berekenen het premiebedrag op basis van de kostenraming uit het preselectiedossier. Het minimumbedrag dat in aanmerking komt voor de berekening van de erfgoedpremie is 750.000 euro, exclusief btw. Het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de berekening is 2.000.000 euro, exclusief btw.

De kostenposten die in aanmerking komen voor de berekening, zijn terug te vinden in de richtlijn betoelaagbaarheid.

De premiepercentages die we toepassen, zijn de premiepercentages uit de regelgeving. Om in aanmerking te komen voor een verhoogde of aanvullende premie, moet het project hier aan voldoen bij het indienen van het conceptdossier.

Het totaalbudget wordt verdeeld onder de geselecteerde projecten volgens de rangschikking bepaald door de jury, en dit tot het budget op is. De jury kan bij de opmaak van de rangschikking een maximale benutting van het totaalbudget nastreven.

Procedure

Een oproep bestaat uit twee rondes: 

 • een preselectieronde, waarbij de jury het conceptdossier in een vroeg stadium beoordeelt
 • een definitieve indieningsronde, waarbij de geselecteerde kandidaten het eigenlijke premiedossier kunnen indienen

Preselectiedossier

Je kon een preselectiedossier indienen tot uiterlijk 1 november 2021

Deelnemingsvoorwaarden

Het preselectiedossier moet voldoen aan de volgende voorwaarden op in aanmerking te komen voor een erfgoedpremie:

 • het preselectiedossier is tijdig ingediend en volledig
 • het project valt binnen het thema, de doelstelling en de doelgroep van de oproep
 • het project wordt uitgevoerd binnen de maximale uitvoeringstermijn van 3 jaar
 • de aanvaardbare kostenraming is gelijk aan of hoger dan het minimumbedrag van 750.000 euro en gelijk aan of lager dan het maximumbedrag van 2.000.000 euro (projecten met een hogere kostenraming mogen kandideren, maar het bedrag dat voor een premie in aanmerking wordt genomen is nooit hoger dan het hier bepaalde maximumbedrag)

We gaan na of het preselectiedossier voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als niet is voldaan aan de deelnemingsvoorwaarden brengen we je hiervan op de hoogte.

Beoordelingscriteria

De jury beoordeelt de preselectiedossiers op basis van de volgende beoordelingscriteria (het gewicht van elk criterium wordt uitgedrukt in procenten):

 • de kwaliteit van het concept en de visie (20%)
 • de financiële en organisatorische haalbaarheid van het project (20%)
 • de maatschappelijke meerwaarde die voorvloeit uit het project (20%)
 • de voorbeeldfunctie van het project, in het algemeen en binnen het thema van de oproep (20%)
 • de kwaliteit van de uitvoering (10%)
 • het duurzame karakter (5%)
 • de mate waarin het project bijdraagt tot innovatie binnen de onroerenderfgoedzorg (5%)

Jury

De preselectiedossiers, die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden voor advies voorgelegd aan een jury. 

De jury voor deze oproep bestaat uit:

 • 2 medewerkers van het agentschap Onroerend Erfgoed
 • 2 medewerkers van Toerisme Vlaanderen
 • 3 externe juryleden uit de pool met de volgende expertise: herbestemming, publiekswerking/participatie en toegankelijkheid
 • 1 internationale expert toerisme

De jury werkt volgens het voor deze oproepenronde vastgesteld  huishoudelijk reglement.

Het advies van de jury bestaat uit:

 • een evaluatie per preselectiedossier op basis van de beoordelingscriteria
 • een rangschikking van de projecten

De minister beslist uiterlijk op 1 maart 2022 welke dossiers geselecteerd zijn en verder uitgewerkt kunnen worden. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de jury en de beslissing van de minister.

Premiedossier

Je kon een premiedossier indienen tot uiterlijk 15 juli 2022

Het premiedossier bevat minstens de volgende elementen:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • een beschrijving van de huidige staat van het goed. Dit kan je bijvoorbeeld illustreren met tekeningen, plannen en foto’s.
 • een motivering van de geplande werken. Je motiveert op maat van het uitvoeringsdossier de noodzaak van de geplande werken. Je verwijst daarbij naar de hoofdlijnen van het concept van het preselectiedossier. Als het van toepassing is, kan je verwijzen naar de relevante bepalingen in het goedgekeurde beheersplan.
 • een beschrijving van de geplande werken. Je omschrijft welke technieken en materialen je gebruikt, waar en in welke mate je de werken plant uit te voeren. Je kan dit bijvoorbeeld omschrijven aan de hand van uitvoeringsplannen, een bestek en een meetstaat. 
 • een kostenraming. Je voegt een uitgesplitste raming per kostenpost toe waaruit wij kunnen afleiden welke werken betoelaagbaar zijn.
 • alle relevante documenten over de aanstelling van de ontwerper, of de motivatie waarom je geen ontwerper moest aanstellen.

De volgende documenten diende je al in tijdens de preselectieronde en moet je niet opnieuw toevoegen aan het definitieve premiedossier. Het gaat om de documenten in functie van een verhoogde of aanvullende premie:

 • het kerkenbeleidsplan 
 • een uittreksel van het onderhoudslogboek
 • de statuten van de stichting of de vereniging

We onderzoeken je dossier en leggen uiterlijk op 15 oktober 2022 de dossiers die in aanmerking komen voor een premie voor aan de minister. De minister beslist uiterlijk op 1 december 2022 over de toekenning van de premie, waarna de vastlegging ervan volgt. Je mag pas starten met de werken na de toekenning van de premie.