Erfgoed en wonen

Deze Relance-oproep legt de focus op onroerend erfgoed met een exclusieve woonfunctie, erfgoed waarin de woonfunctie primeert, of erfgoed dat als dusdanig wordt herbestemd. Na de restauratie voldoet de woning aan alle kwaliteitsnormen uit artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen.

Met deze oproep willen we projecten ondersteunen die focussen op behoud en restauratie van erfgoedkenmerken en het garanderen van de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten uit de Vlaamse Codex Wonen. Nieuwbouw wordt niet mee gesubsidieerd. Als in het project nieuwbouw wordt gerealiseerd, getuigt deze van voldoende architecturale kwaliteit, zoals onder meer bepaald in het afwegingkader over niet-bebouwde ruimte in beschermde erfgoedsites. Er mag geen sprake zijn van negatieve impact op de aanwezige erfgoedwaarden.

De maximale uitvoeringstermijn van het project is drie jaar (afronding uiterlijk op 31 december 2025).

Voor deze oproep komen beschermde goederen in aanmerking die eigendom zijn van:

 • een natuurlijk persoon
 • een kleinschalige vereniging
 • een kleinschalige onderneming
 • een gemeente
 • een welzijnsvereniging
 • een sociale huisvestingsmaatschappij
 • studentenhuisvesting gekoppeld aan een onderwijsinstelling

De oproep is niet bedoeld voor de uitgesloten doelgroepen (Onroerenderfgoedbesluit artikel 11.1.1., 1ste lid). 

Budget

Het totaalbudget dat verdeeld wordt onder de projecten bedraagt 7,5 miljoen euro (2,5 miljoen van het beleidsveld Onroerend Erfgoed, 5 miljoen van Wonen).

We berekenen het premiebedrag op basis van de kostenraming uit het preselectiedossier. Het minimumbedrag dat in aanmerking komt voor de berekening van de erfgoedpremie is 200.000 euro, exclusief btw. Het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de berekening is 750.000 euro, exclusief btw.

De kostenposten die in aanmerking komen voor de berekening, zijn terug te vinden in de richtlijn betoelaagbaarheidBijkomend komen kosten in aanmerking die verbonden zijn aan het wegwerken van de gebreken uit het technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van woningen, opgemaakt in toepassing van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

De premiepercentages die we toepassen, zijn de premiepercentages uit de regelgeving. Om in aanmerking te komen voor een verhoogde of aanvullende premie, moet het project hier aan voldoen bij het indienen van het conceptdossier.

Het totaalbudget wordt verdeeld onder de geselecteerde projecten volgens de rangschikking bepaald door de jury, en dit tot het budget op is. De jury kan bij de opmaak van de rangschikking een maximale benutting van het totaalbudget nastreven.

Procedure

Een oproep bestaat uit twee rondes: 

 • een preselectieronde, waarbij de jury het conceptdossier in een vroeg stadium beoordeelt
 • een definitieve indieningsronde, waarbij de geselecteerde kandidaten het eigenlijke premiedossier kunnen indienen

Preselectiedossier

Je kan een preselectiedossier indienen tot uiterlijk 1 november 2021, om 23.59 uur. 

Het preselectiedossier bevat minstens de volgende elementen:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 
 • een conceptnota waaruit blijkt dat het aanvraagdossier voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden en beoordelingscriteria in de oproep
 • een globale kostenraming

De conceptnota telt maximum 5 pagina’s, exclusief illustraties.

Je dient je dossier digitaal in. Dit kan vanaf midden augustus 2021 via een link op deze pagina.

Deelnemingsvoorwaarden

Het preselectiedossier moet voldoen aan de volgende voorwaarden op in aanmerking te komen voor een erfgoedpremie:

 • het preselectiedossier is tijdig ingediend en volledig
 • het project valt binnen het thema, de doelstelling en de doelgroep van de oproep
 • het project wordt uitgevoerd binnen de maximale uitvoeringstermijn van 3 jaar
 • de aanvaardbare kostenraming is gelijk aan of hoger dan het minimumbedrag van 200.000 euro en gelijk aan of lager dan het maximumbedrag van 750.000 euro (projecten met een hogere kostenraming mogen kandideren, maar het bedrag dat voor een premie in aanmerking wordt genomen is nooit hoger dan het hier bepaalde maximumbedrag)

We gaan na of het preselectiedossier voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als niet is voldaan aan de deelnemingsvoorwaarden brengen we je hiervan op de hoogte.

Beoordelingscriteria

De jury beoordeelt de preselectiedossiers op basis van de volgende beoordelingscriteria (het gewicht van elk criterium wordt uitgedrukt in procenten):

 • de maatschappelijke meerwaarde die de uitvoering van het project genereert (20%)
 • de voorbeeldfunctie van het project algemeen en binnen het thema van de oproep (20%)
 • de mate waarin het project bijdraagt tot innovatie binnen de onroerenderfgoedzorg en op het vlak van woonvormen (20%)
 • de kwaliteit van het concept en de visie (10%)
 • de kwaliteit van de uitvoering, inzonderheid ook op het vlak van de veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten (10%)
 • het duurzame karakter, inzonderheid duurzaam ruimtegebruik (10%)
 • de financiële en organisatorische haalbaarheid van het project (10%)

Jury

De preselectiedossiers, die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden voor advies voorgelegd aan een jury. 

De jury voor deze oproep bestaat uit:

 • 2 medewerkers van het agentschap Onroerend Erfgoed
 • 1 medewerker van Wonen-Vlaanderen
 • 1 medewerker van VMSW
 • 3 externe juryleden uit de pool met de volgende expertise: uitvoering erfgoed, vastgoedontwikkeling, hedendaagse architectuur

De jury werkt volgens het voor deze oproepenronde vastgesteld  huishoudelijk reglement.

Het advies van de jury bestaat uit:

 • een evaluatie per preselectiedossier op basis van de beoordelingscriteria
 • een rangschikking van de projecten

De minister beslist uiterlijk op 1 maart 2022 welke dossiers geselecteerd zijn en verder uitgewerkt kunnen worden. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de jury en de beslissing van de minister.

Premiedossier

Je kan een premiedossier indienen tot uiterlijk 15 juli 2022, om 23.59 uur. 

Het premiedossier bevat minstens de volgende elementen:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • een beschrijving van de huidige staat van het goed
 • een beschrijving van de geplande werken, met aandacht voor het garanderen van de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten van de Vlaamse Codex Wonen
 • een motivering van de geplande werken, zo nodig met duidelijke verwijzing naar de relevante bepalingen van het goedgekeurde beheersplan
 • een kostenraming met uitsplitsing per post of een gedetailleerde verwijzing naar de door de minister vastgestelde lijst met forfaitaire werken
 • zo nodig een uittreksel van het onderhoudslogboek
 • zo nodig de statuten van de stichting of de vereniging, een bewijs dat het beheer van het onroerend goed in kwestie schriftelijk eraan is toegewezen voor een periode van minstens vijf jaar en een overzicht van de onroerende goederen in het beheer van de stichting of de vereniging
 • alle relevante documenten over de aanstelling van de ontwerper, of de motivatie waarom er geen ontwerper hoeft te worden aangesteld

Je dient het dossier digitaal in. 

We onderzoeken je dossier en leggen uiterlijk op 15 oktober 2022 de dossiers die in aanmerking komen voor een premie voor aan de minister. De minister beslist uiterlijk op 1 december 2022 over de toekenning van de premie, waarna de vastlegging ervan volgt. Je mag pas starten met de werken na de toekenning van de premie.