Erfgoedpremie via oproep

Wil je een beschermd pand of een beschermde site restaureren? Wil je een herbestemmingsproject realiseren binnen een beschermd pand? Dan kan je overwegen om deel te nemen aan één van de oproepen die jaarlijks uitgeschreven worden.

We geven ruim op voorhand aan op welk moment welk thema aan bod zal komen en welke budgetten we per oproep voorzien. Zo kan je jouw dossier goed voorbereiden. Een jury van experten zal in alle transparantie afwegen welke dossiers we selecteren.

Thematische oproepen

De thema’s spelen in op de actualiteit, op maatschappelijke noden en uitdagingen die velen beroeren. We willen, als Vlaamse overheid, met de oproep projecten in het voetlicht zetten die oplossingen bieden die anderen kunnen inspireren. Dat kan gaan om projecten die inzetten op vernieuwing, een voorbeeld zijn op het vlak van publieke toegankelijkheid of energiezuinigheid, een andere kijk geven op herbestemming of nieuwe impulsen geven aan een wijk- of streekontwikkeling. Ook het pure vakmanschap an sich wordt niet vergeten. Er zullen ook thema’s uitgeschreven worden die het traditionele restauratie-vakmanschap in de kijker zetten.

In de periode 2021-2023 zullen jaarlijks verschillende oproepen gelanceerd worden. Voor deze oproepen reserveert Vlaanderen een totaalbudget van 108,5 miljoen euro. De vaste jaarthema’s in deze regeerperiode zijn:

  • hoogdringende dossiers
  • impulsdossiers met focus op economische invulling van erfgoed
  • kleine totaalprojecten
  • meerjarenpremieovereenkomsten (twee keer per regeerperiode i.p.v. jaarlijks)

De strategische thema’s in deze regeerperiode zijn:

  • herbestemming en structurele nevenbestemming van kerken
  • erfgoed en toerisme
  • erfgoed en wonen
  • erfgoed en onderwijs
  • erfgoed en energiezuinigheid
  • erfgoed en openbare dienstverlening

De precieze focus en oproepmodaliteiten zullen per oproepjaar worden geregeld in afzonderlijke ministeriële besluiten. De eerste oproepen worden nog in 2021 gelanceerd.

Zodra de thema’s en timing van de eerste oproepen gekend zijn, publiceren we ze op deze pagina en communiceren we via onze kanalen. Abonneer je op onze nieuwsbrief om geen oproep te missen.

Hoe verloopt de procedure?

Oproep

Uiterlijk op 1 oktober van elk jaar lanceert de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed één of meerdere oproepen. Een oproep omschrijft het thema, de doelstelling, de doelgroep, het budget en de deelnemingsvoorwaarden.  

Een oproep bestaat uit twee rondes: een preselectieronde en de definitieve indiening.

Preselectie

Na de lancering van de oproep, heb je tot 1 februari van het volgende jaar de tijd om een dossier in te dienen voor de preselectieronde. Voldoet jouw dossier niet aan de deelnemingsvoorwaarden, dan brengen we je hiervan op de hoogte.

Voor de preselectieronde bezorg je ons een conceptnota met een bijhorende kostenraming. Een jury beoordeelt je dossier en geeft advies aan de minister. De minister beslist uiterlijk op 1 juni van datzelfde jaar welke dossiers geselecteerd zijn en verder uitgewerkt kunnen worden. Wij brengen je schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de jury en de beslissing van de minister.

Definitief dossier

Je werkt jouw dossier volledig uit voor een definitieve indiening. De uiterlijke indieningsdatum is vastgelegd in de oproep. Binnen de 120 dagen na de uiterste indieningsdatum onderzoeken wij of het dossier ontvankelijk is en beslist de minister om een premie toe te kennen.

Indien je dossier onvolledig is, laten we je dit binnen de 60 dagen weten met de vraag om de ontbrekende gegevens en documenten aan te leveren. Ondertussen schorsen we de termijn van 120 dagen.

Na de toekenning van de erfgoedpremie via oproep dien je een gunningsdossier in bij het agentschap. Je mag de werken pas starten na toekenning van de premie. Je verwittigt het agentschap Onroerend Erfgoed minstens 15 dagen voor de start van de werken en geeft de uitvoeringstermijn aan.