Erkenningsvoorwaarden

Om een aanvraag tot erkenning als onroerenderfgoeddepot te kunnen indienen, moet een organisatie:

 • een organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die archeologische ensembles, archeologische artefacten of onderdelen van beschermd onroerend erfgoed, afkomstig uit het Vlaamse Gewest, tijdelijk of permanent kan bewaren en beheren
 • over een infrastructuur beschikken die in het Vlaamse Gewest ligt

 

Een onroerenderfgoeddepot moet minstens aan de volgende erkenningsvoorwaarden voldoen:

De organisatie vervult een receptieve functie voor archeologische ensembles, archeologische artefacten of onderdelen van beschermd onroerend erfgoed, afkomstig uit het Vlaamse Gewest, die permanent of tijdelijk ex situ worden bewaard. Het depot beschikt daarvoor over de nodige middelen en mensen:

 • een aangepaste depotruimte voor langdurige opslag om de collectie duurzaam te bewaren
 • de principes van gescheiden opslag met gecontroleerde bewaaromstandigheden toepassen
 • een afzonderlijke transitruimte en raadpleegruimte
 • voldoende gekwalificeerd personeel, afhankelijk van de omvang van de collectie en de aard van de instelling.

De organisatie schakelt zich in binnen het Vlaamse en provinciale depotbeleid:

 • het depotprofiel is bepaald in overleg met de andere erkende onroerenderfgoeddepots
 • er zijn afspraken gemaakt over de uitoefening van de receptieve functie voor onroerend erfgoed en de afstemming van de depotprofielen met de andere erkende onroerenderfgoeddepots
 • haar kennis en expertise op een actieve manier ter beschikking stellen

De organisatie toont een kwaliteitsvolle inhoudelijke werking aan via:

 • een geschreven depotplan met daarin minstens:
  • een missie, visie en plan van aanpak over de receptieve functie van het depot, het depotprofiel en de aanvaardingsvoorwaarden
  • een registratieplan, een calamiteitenplan en een stopzettingsscenario
  • een digitaal ontsloten systeem voor informatiebeheer, documentatie en registratie waardoor het mogelijk wordt het onroerend erfgoed dat zich tijdelijk of permanent ex situ bevindt te traceren
 • een globale beschrijving van de aanwezige collectie en de materiële toestand ervan op metaniveau, van de depotruimten en van de actieve en preventieve maatregelen tot het behoud van de aanwezige collectie
 • een geschreven kwaliteitshandboek waarin de principes van interne kwaliteitszorg worden gehanteerd, dat een continu verbeteringsproces waarborgt, met verwijzing naar de gehanteerde algemeen aanvaarde standaarden en deontologische regels, binnen een jaar na de erkenning;
 • een geschreven publieks- en onderzoeksbeleid:
  • het onroerenderfgoeddepot is minstens een dag per week, al dan niet op afspraak, geopend is voor bezoekers
  • met bruikleenregels om stukken in bruikleen te geven en het zo mogelijk te maken dat stukken worden tentoongesteld aan een breder publiek
  • waarin wordt aangetoond op welke manier de stukken beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek en hoe dat onderzoek wordt gefaciliteerd
 • de organisatie voert een degelijk zakelijk beleid zodat er voldoende garanties worden gegeven dat het onroerenderfgoeddepot in de toekomst blijft bestaan.