Evalueren van de erkenning

Wij ondersteunen de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en geven hen coaching en feedback over hun werking.

De minister kan het agentschap vragen een visitatiecommissie samen te stellen om de werking van de erkende IOED te evalueren. Deze visitatiecommissie kan:

  • alle documenten opvragen die betrekking hebben op de erkenningsvoorwaarden
  • de erkende IOED vragen om toelichting te komen geven
  • de erkende IOED zelf bezoeken om na te gaan of deze blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden

Bij een negatieve evaluatie kan de minister de erkenning van de IOED schorsen voor een termijn van maximaal honderdtwintig dagen. De geschorste IOED bezorgt binnen een termijn van zestig dagen per beveiligde zending een reactie aan het agentschap waarin de dienst beschrijft welke acties hij heeft ondernomen of zal ondernemen om aan de erkenningsvoorwaarden te voldoen.

De visitatiecommissie oordeelt of deze acties al dan niet volstaan en formuleert een voorstel tot opheffing van de schorsing of tot intrekking van de erkenning. Op basis van het voorstel neemt de minister binnen een termijn van dertig dagen een uiteindelijke beslissing.

 

De erkenning teruggeven

De erkende IOED kan uiteraard ook zelf aangeven dat hij niet meer erkend wil zijn.

Als de IOED na de intrekking van zijn erkenning opnieuw een aanvraag tot erkenning als IOED wil indienen, moet hij de volledige aanvraagprocedure opnieuw doorlopen.

Meer informatie over de rapportage en de evaluatie van een erkende IOED vind je in het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 3.3.11 tot en met 3.3.16.