Financiële ondersteuning

Elk erkend onroerenderfgoeddepot kan een subsidie aanvragen. Hiervoor sluit het depot een samenwerkingsovereenkomst af met het agentschap. De overeenkomst heeft een looptijd van zes jaar en wordt na drie jaar tussentijds geëvalueerd. Wil je een subsidie-aanvraag indienen, dan kan dat uiterlijk op 15 januari via het onderstaande aanvraagformulier. De minister beslist uiterlijk op 30 april over de subsidie.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie gelden, naast de erkenning, een aantal bijkomende voorwaarden:

  • Het depot moet een receptieve functie van gemeentegrensoverschrijdend belang vervullen.
  • Het depot moet minstens beschikken over één van volgende zaken: een calamiteitennetwerk, een interdisciplinaire werking of een thematische werking.
  • Het depot moet bij de subsidiëringsaanvraag ook een meerjarenbegroting indienen met daarin alle te verwachten kosten en opbrengsten.

De jaarlijkse subsidie bedraagt minstens 80.286 euro, eventueel verhoogd met een variabel bedrag. Dit laatste bedrag is afhankelijk van de schaalgrootte van het bedieningsgebied en de werklast die verbonden is aan het collectiebeheer en –behoud van het depot. Je ontvangt de subsidie in de vorm van een voorschot en, na uitvoering van jaarlijks toezicht, een saldo.