Financiële ondersteuning

Een erkende IOED kan een subsidie van de Vlaamse overheid aanvragen. Hiervoor moet eerst een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden met het agentschap.

Een dergelijke overeenkomst loopt volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor drie of voor zes jaar. Dit betekent dat de eerste samenwerkingsovereenkomsten in 2017 zijn afgesloten. Tussen 1 januari en 1 juli 2020 kan je een subsidie aanvragen en een samenwerkingsovereenkomst afsluiten voor de periode 2021-2026.

In onderstaande tabel wordt aangegeven wanneer de aanvragen voor de samenwerkingsovereenkomsten moeten worden ingediend en welke periode concreet gesubsidieerd zal worden. Een erkenning kan jaarlijks aangevraagd worden, een samenwerkingsovereenkomst en de bijhorende subsidiëring slechts driejaarlijks.

De jaarlijkse subsidie bedraagt minstens 79.480 euro vermeerderd met een variabel bedrag, afhankelijk van de schaalgrootte en de werklast van het samenwerkingsverband. Als een gemeente uit het werkingsgebied erkend is als onroerenderfgoedgemeente, verhoogt de subsidie in functie van het onroerend erfgoed dat zich op het grondgebied van die gemeente bevindt.

Procedure in 2020

Om een subsidie aan te vragen, vul je het onderstaande aanvraagformulier in en bezorg je het uiterlijk op 1 juli 2020 aan het agentschap.

 

Bij het aanvraagformulier voeg je:

  • een organogram
  • een meerjarenbegroting voor 2021-2026 met de kosten en opbrengsten vanuit de gesubsidieerde activiteiten, inclusief de bijdrage van de gemeenten
  • een geactualiseerd onroerenderfgoedbeleidsplan of verwijzing naar het onroerenderfgoedbeleidsplan dat je al indiende als je dit jaar een erkenning aanvroeg

Dien je de subsidieaanvraag in na 1 juli 2020, dan is deze niet ontvankelijk. Een volgende aanvraag is pas mogelijk in 2023.

Het agentschap maakt ten laatste op 1 oktober de beslissing voer de subsidie bekend.

Uiterlijk op 15 oktober wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen de IOED en het agentschap ondertekend. Deze overeenkomst loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2026.

De IOED kalender

Met dit overzicht ben je steeds op tijd met het indienen van aanvragen en rapporteringen: