Herbestemming en structurele nevenbestemming van kerken

Met deze Relance-oproep ondersteunen we projecten met focus op:

 • de herinrichting van een volledig kerkgebouw voor een nieuw gebruik. Hierbij wordt de beschermde kerk onttrokken aan de eredienst.
 • de inrichting van een deel van een beschermd kerkgebouw voor een nieuw gebruik. Hierbij worden de ruimte voor de eredienst en de ruimte voor het nieuwe gebruik zodanig van elkaar gescheiden dat beide activiteiten afzonderlijk verlopen.

Met deze oproep ondersteunen we projecten die inzetten op instandhoudings- en restauratiewerken nodig om de herbestemming en structurele nevenbestemming van beschermde kerken te verzekeren.

De maximale uitvoeringstermijn van het project is drie jaar (afronding uiterlijk op 31 december 2025).

Alle premienemers komen in aanmerking voor deze oproep, behalve de uitgesloten doelgroepen (Onroerenderfgoedbesluit artikel 11.1.1.,1ste lid).

Budget

Het totaalbudget dat verdeeld wordt onder de projecten bedraagt 5 miljoen euro.

We berekenen het premiebedrag op basis van de kostenraming uit het preselectiedossier. Het minimumbedrag dat in aanmerking komt voor de berekening van de erfgoedpremie is 750.000 euro, exclusief btw. Het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de berekening is 2.000.000 euro, exclusief btw.

De kostenposten die in aanmerking komen voor de berekening, zijn terug te vinden in de richtlijn betoelaagbaarheid.

De premiepercentages die we toepassen, zijn de premiepercentages uit de regelgeving. Om in aanmerking te komen voor een verhoogde of aanvullende premie, moet het project hier aan voldoen bij het indienen van het conceptdossier.

Het totaalbudget wordt verdeeld onder de geselecteerde projecten volgens de rangschikking bepaald door de jury, en dit tot het budget op is. De jury kan bij de opmaak van de rangschikking een maximale benutting van het totaalbudget nastreven.

Procedure

Een oproep bestaat uit twee rondes: 

 • een preselectieronde, waarbij de jury het conceptdossier in een vroeg stadium beoordeelt
 • een definitieve indieningsronde, waarbij de geselecteerde kandidaten het eigenlijke premiedossier kunnen indienen

Preselectiedossier

Je kan een preselectiedossier indienen tot uiterlijk 1 november 2021, om 23.59 uur. 

Het preselectiedossier bevat minstens de volgende elementen:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 
 • een conceptnota waaruit blijkt dat het aanvraagdossier voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden en beoordelingscriteria in de oproep
 • een globale kostenraming

De conceptnota telt maximum 5 pagina’s, exclusief illustraties.

Je dient je dossier digitaal in via het online formulier. Ondervind je problemen, dan kan je contact opnemen via oproepen.oe@vlaanderen.be of het algemeen nummer 02 553 16 50 (tijdens de kantooruren).

Dien hier uw aanvraag in

Deelnemingsvoorwaarden

Het preselectiedossier moet voldoen aan de volgende voorwaarden op in aanmerking te komen voor een erfgoedpremie:

 • het preselectiedossier is tijdig ingediend en volledig
 • het project valt binnen het thema, de doelstelling en de doelgroep van de oproep
 • het project wordt uitgevoerd binnen de maximale uitvoeringstermijn van 3 jaar
 • de aanvaardbare kostenraming is gelijk aan of hoger dan het minimumbedrag van 750.000 euro en gelijk aan of lager dan het maximumbedrag van 2.000.000 euro (projecten met een hogere kostenraming mogen kandideren, maar het bedrag dat voor een premie in aanmerking wordt genomen is nooit hoger dan het hier bepaalde maximumbedrag)

We gaan na of het preselectiedossier voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als niet is voldaan aan de deelnemingsvoorwaarden brengen we je hiervan op de hoogte.

Beoordelingscriteria

De jury beoordeelt de preselectiedossiers op basis van de volgende beoordelingscriteria (het gewicht van elk criterium wordt uitgedrukt in procenten):

 • de kwaliteit van het concept en de visie (25%)
 • de financiële en organisatorische haalbaarheid van het project (20%)
 • de maatschappelijke meerwaarde die voortvloeit uit het project (20%)
 • de voorbeeldfunctie van het project, in het algemeen en binnen het thema van de oproep (15%)
 • de kwaliteit van de uitvoering (10%)
 • het duurzame karakter (5%)
 • de mate waarin het project bijdraagt tot innovatie binnen de onroerenderfgoedzorg (5%)

Jury

De preselectiedossiers, die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden voor advies voorgelegd aan een jury. 

De jury voor deze oproep bestaat uit:

 • 2 medewerkers van het agentschap Onroerend Erfgoed
 • 4 externe juryleden uit de pool met de volgende expertise: religieus erfgoed, ruimtelijke planning en vastgoedontwikkeling
 • 1 buitenlands expert herbestemming religieus erfgoed

De jury werkt volgens het voor deze oproepenronde vastgesteld  huishoudelijk reglement.

Het advies van de jury bestaat uit:

 • een evaluatie per preselectiedossier op basis van de beoordelingscriteria
 • een rangschikking van de projecten

De minister beslist uiterlijk op 1 maart 2022 welke dossiers geselecteerd zijn en verder uitgewerkt kunnen worden. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de jury en de beslissing van de minister.

Premiedossier

Je kan een premiedossier indienen tot uiterlijk 15 juli 2022, om 23.59 uur. 

Het premiedossier bevat minstens de volgende elementen:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • een beschrijving van de huidige staat van het goed
 • een beschrijving van de geplande werken
 • een motivering van de geplande werken, zo nodig met duidelijke verwijzing naar de relevante bepalingen van het goedgekeurde beheersplan
 • een kostenraming met uitsplitsing per post of een gedetailleerde verwijzing naar de door de minister vastgestelde lijst met forfaitaire werken
 • bij beschermde monumenten die bestemd zijn voor een erkende eredienst: het kerkenbeleidsplan van de gemeente of regio in kwestie of de datum van goedkeuring van het kerkenbeleidsplan als dat al aan het agentschap is bezorgd
 • zo nodig een uittreksel van het onderhoudslogboek
 • zo nodig de statuten van de stichting of de vereniging, een bewijs dat het beheer van het onroerend goed in kwestie schriftelijk eraan is toegewezen voor een periode van minstens vijf jaar en een overzicht van de onroerende goederen in het beheer van de stichting of de vereniging
 • alle relevante documenten over de aanstelling van de ontwerper, of de motivatie waarom er geen ontwerper hoeft te worden aangesteld

Je dient het dossier digitaal in. 

We onderzoeken je dossier en leggen uiterlijk op 15 oktober 2022 de dossiers die in aanmerking komen voor een premie voor aan de minister. De minister beslist uiterlijk op 1 december 2022 over de toekenning van de premie, waarna de vastlegging ervan volgt. Je mag pas starten met de werken na de toekenning van de premie.