Het erfgoedstatuut opzoeken

Je kan het erfgoedstatuut van een onroerend goed opzoeken op het Geoportaal of in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed. Varend erfgoed kan je enkel in de inventaris opzoeken, niet op het Geoportaal. 

Het Geoportaal

Het Geoportaal bundelt alle geografische data over onroerend erfgoed op één kaart.  Zo kan je in één oogopslag het erfgoedstatuut van een onroerend goed opzoeken.

Je kan zoeken op locatie, adres of perceelnummer. Je krijgt de resultaten samen visueel op de kaart gepresenteerd. Je kan deze verder verfijnen door de verschillende kaartlagen aan of uit te vinken: o.a. de lagen met de wetenschappelijke inventarissen, de vastgestelde inventarissen, het beschermd onroerend erfgoed en het UNESCO Werelderfgoed. Door een klik op een perceel, krijg je vervolgens een beknopt rapport te zien en word je doorverwezen naar de gerelateerde erfgoedobjecten, aanduidingsobjecten en waarnemingen uit de Inventaris van het Onroerend Erfgoed.  

Profielkeuze

Bij je eerste bezoek aan het Geoportaal verschijnt er een melding met de vraag om een profiel te kiezen. Je kan kiezen tussen een volledig overzicht of een juridisch overzicht. Bij het globaal overzicht krijg je alle lagen te zien met de Open Streetmap als onderlaag. Bij het juridisch overzicht krijg je enkel de lagen te zien waar rechtsgevolgen aan gekoppeld zijn, met het Grootschalig Referentie Bestand of Basiskaart Vlaanderen (GRB) als onderlaag. 

Dit juridische profiel is het meest geschikt om het erfgoedstatuut op te zoeken. Dat is vooral nuttig als je enkel de lagen met vastgesteld en beschermd onroerend erfgoed willen doorzoeken. Je kan je profielkeuze steeds wijzigen via de ‘profielen’-knop. 

Perceelsrapport

Via dit juridische profiel kan je ook een Perceelrapport downloaden. Het Perceelrapport Onroerend Erfgoed bevat gegevens van ons agentschap over het aanwezige erfgoed op een perceel en biedt een overzicht van het erfgoed waaraan een erfgoedstatuut en dus juridische gevolgen verbonden zijn. Je kan het rapport downloaden nadat je op een perceel klikt op de kaart. 

De Inventaris

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed bestaat uit drie grote datasets met fiches die het onroerend erfgoed in Vlaanderen registreren: 

  • de erfgoedobjecten
  • de aanduidingsobjecten
  • de waarnemingen

Erfgoedobjecten

Erfgoedobjecten zijn de fiches van het onroerend of varend erfgoed dat opgenomen is in de wetenschappelijke inventaris. Elk erfgoedobject heeft een naam, een of meerdere foto’s, een locatieaanduiding, een beknopte karakterisering aan de hand van de erfgoedkenmerken, een beschrijving en een verwijzing naar het geldende erfgoedstatuut.  

Via het zoekformulier voor erfgoedobjecten kan je zoeken of een goed, site of gebied opgenomen is in de wetenschappelijke inventaris. Je kan zoeken op gemeente en straatnaam, een vrij zoekveld, of filteren op inhoudelijke zoektermen zoals discipline en erfgoedkenmerken (erfgoedtype, context, materiaal, soort, datering, stijl …), etc. 

Bij elk erfgoedobject kun je het erfgoedstatuut opzoeken. Als het onroerend of varend goed is vastgesteld of beschermd, is dat aangeduid onder de titel 'Juridische gevolgen'. Daar zijn aan het erfgoedobject een of meerdere links gekoppeld naar de aanduidingsobjecten die meer informatie geven over erfgoedstatuut. 

De erfgoedobjecten in de wetenschappelijke inventaris vormen een zo representatief mogelijke selectie van het onroerend en varend erfgoed in Vlaanderen. Zowel archeologisch, bouwkundig, landschappelijk als varend erfgoed zijn opgenomen.  

De erfgoedobjecten in de wetenschappelijke inventaris vormen het uitgangspunt voor verder wetenschappelijk onderzoek, ze zijn de basis voor de opname van onroerend of varend erfgoed in de vastgestelde inventaris, en ze vormen het kader voor het Vlaamse beschermingsbeleid. 

Aanduidingsobjecten

De aanduidingsobjecten zijn de fiches waarin de erfgoedstatuten van onroerend en varend erfgoed terug te vinden zijn. Aanduidingsobjecten zijn de fiches van zowel de vastgestelde onroerende en varende goederen als van de beschermde goederen.  

Via het zoekformulier voor aanduidingsobjecten kan je zoeken naar vastgesteld of beschermd onroerend of varend erfgoed. Je kan zoeken via een vrij zoekveld of filteren op aanduidingstype, locatie, erfgoedkenmerken (typologie, context, materiaal, soort, datering, stijl …), waarden, etc. 

De aanduidingsobjecten zijn eigenlijk juridische fiches en geven een zo getrouw mogelijke weergave van een besluit tot vaststelling of bescherming. De besluiten zelf kan je raadplegen in de Besluitendatabank. Bij elk aanduidingsobject staat een link naar het besluit op de Besluitendatabank. 

Elk aanduidingsobject heeft een naam, een locatieaanduiding, een beknopte karakterisering aan de hand van de erfgoedkenmerken, een beknopte beschrijving en de van toepassing zijnde erfgoedwaarden. Daarnaast bevat het aanduidingsobject een of meerdere links naar de betrokken erfgoedobjecten, die meer inhoudelijke informatie bevatten. 

Waarnemingen

Waarnemingen zijn resultaten van onderzoek of andere observaties met een zekere relevantie voor het erfgoedonderzoek en -beheer. Deze fiches registreren heel diverse informatie vanuit een groot aantal bronnen. Momenteel vind je er uitsluitend archeologische waarnemingen, die samen de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) vormen. Het kan gaan om velerlei zaken, gaande van de resultaten van uitgebreid archeologisch opgravingsonderzoek tot archeologische sporen die ontdekt zijn via luchtfotografie, of zelfs een enkel archeologisch artefact toevallig opgeraapt tijdens een wandeling. Belangrijk is dat er geen rechtsgevolgen gekoppeld zijn aan de opname als waarneming in de CAI.  

Via het zoekformulier voor waarnemingen kan je zoeken naar de beschikbare waarnemingen. Je kan zoeken op gemeente en straatnaam, een vrij zoekveld, of filteren op inhoudelijke zoektermen zoals erfgoedtype en datering. 

Je zoekresultaten zullen verschillen naargelang je een aangemelde gebruiker bent of niet. Er zijn publieke en private waarnemingen. Private waarnemingen zijn enkel raadpleegbaar voor een beperkte groep aangemelde gebruikers, omwille van de kwetsbaarheid van deze locaties. Stelselmatig vullen we de set van publieke waarnemingen aan met informatie uit archeologienota's, nota's en eindverslagen.  

We verlenen toegang tot de private waarnemingen aan erkende archeologen en personen die ambtshalve met archeologie in contact komen, bijvoorbeeld MER-deskundigen, ruimtelijke planners en medewerkers van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.