Het restauratie- of eindverslag

Om de uitbetaling van een restauratiepremie of erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure te verkrijgen, dient de premieaanvrager een uitbetalingsdossier in te dienen. 

Bij dit dossier voegt de premienemer een restauratie- of eindverslag in digitale vorm. Het eindverslag wordt meestal opgemaakt door de restauratie-architect of ontwerper en bevat de volgende documenten:

  • de werfverslagen
  • het procesverbaal van oplevering, aangevuld met een evaluatie van de manier waarop de aannemers de werken hebben uitgevoerd
  • de resultaten of verslagen van onderzoeken, analyses en controles, uitgevoerd tijdens en na de werken
  • een vergelijkend fotografisch verslag
  • een lijst van de ontwerper(s), de hoofdaannemers en de onderaannemers met vermelding van de uitgevoerde werken en contactgegevens
  • de richtlijnen voor verder beheer en onderhoud met het oog op de opgelegde toestandsrapporten
  • de as-builtattesten, vermeld in artikel 4.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • een beknopte toelichting bij de uitgevoerde werken en de verwerkte materialen die niet in het premiedossier opgenomen zijn
  • productfiches van de aangewende materialen die niet in het premiedossier vermeld zijn

Voor de opmaak en onderverdeling van het eindverslag kan je het volgende zip-bestand gebruiken:

Voor de opmaak van de richtlijnen voor verder beheer en onderhoud stelden we een document met nuttige tips en voorbeelden, en een handig modelformulier op: