Huidige regelgeving

Op deze pagina vind je de regelgeving die op dit ogenblik van toepassing is. Deze is door vertaald in alle pagina’s op deze website.

Het Onroerenderfgoeddecreet

Voor monumenten, stads- of dorpsgezichten, landschappen en archeologisch erfgoed is de juridische grondslag het Onroerenderfgoeddecreet en het bijbehorend Onroerenderfgoedbesluit. Beiden zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. Voor het luik archeologie gebeurde dit gefaseerd sinds 1 januari 2016. 
Het Onroerenderfgoeddecreet heft het vroegere Monumentendecreet (1976), het Landschapsdecreet (1996) en het Archeologiedecreet (1993) op. Sinds 1 januari 2015 zijn deze decreten niet meer van kracht wat betreft monumenten en landschappen en sinds 1 juni 2016 wat betreft archeologisch erfgoed. 

Links:  

Het Varenderfgoeddecreet

Het behoud en het beheer van varend erfgoed wordt geregeld in het decreet van 29 maart 2002 (Varenderfgoeddecreet). Dit decreet werd grondig gewijzigd door het decreet van 9 mei 2014. De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit bij dit gewijzigde decreet goed (Varenderfgoedbesluit). Deze vernieuwde regelgeving trad op 1 januari 2016 in werking. 

Links:

Wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit in het kader van het Kerntakenplan, technische reparaties en wijzigingen premiestelsel

Op 17 juli 2015 verleende de Vlaamse Regering goedkeuring aan de generieke besparingen en kerntakenplannen van de Vlaamse overheid. Het door de Vlaamse Regering goedgekeurde kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed bevat een aantal beslissingen die een aanpassing van de onroerenderfgoedregelgeving en andere regelgeving vereisten.
Tegelijk met de wijzigingen in het kader van het kerntakenplan werden er in het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit ook een aantal technische reparaties en wijzigingen over het premiestelsel aangebracht. 
Het “ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en van diverse decreten wat betreft de uitvoering van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed en wat betreft de financiële en technische aanpassingen” werd op 13 mei 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op 6 juli 2016 werd de tekst aangenomen door het Vlaams Parlement. Daarna werd ook het Onroerenderfgoedbesluit aangepast. De aangepaste regelgeving trad op 1 januari 2017 in werking. In de gecoördineerde versie van het Onroerenderfgoeddecreet vind je deze wijzigingen terug. 

Wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet, het Onroerenderfgoedbesluit en het Varenderfgoedbesluit naar aanleiding van de ex-post evaluatie

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota “aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie” goed. Deze nota stelt in grote lijnen enkele aanpassingen aan de regelgeving voor na evaluatie van de resultaten van het Onroerenderfgoeddecreet voor de periode 2015-2016. Hierna volgde een aanpassingstraject voor het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit.

Op 4 juli 2018 keurde het Vlaams Parlement het wijzigingsdecreet goed. Een deel van de wijzigingen, namelijk de aanpassingen van de beschermingsprocedure en de nieuwe verplaatsingsprocedure, trad op 6 september 2018 in werking. De overige bepalingen traden in werking parallel met het wijzigingsbesluit, dat op 14 december 2018 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De inwerkingtreding van het besluit verliep in fasen, vanaf 1 januari 2019 tot 1 januari 2022.