In de zorg voor onroerend erfgoed sta je er niet alleen voor. De Vlaamse overheid ondersteunt je bij je inspanningen met premies, leningen en andere financiële voordelen. Wat mogelijk is, hangt af van het type activiteit en het soort erfgoed.

Twijfel je welk Vlaams statuut je eigendom met erfgoedwaarde heeft? Is het beschermd of vastgesteld of geen van beide? We leggen het even voor je uit.

Sommige steden, gemeenten en provincies bieden premies of een andere vorm van financiële ondersteuning aan voor het behoud en beheer van vastgesteld, maar niet-beschermd, erfgoed op hun grondgebied. Neem daarvoor contact op met jouw gemeente of stad. Voor werken aan gebouwen en constructies opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed kom je enkel in aanmerking komen voor een erfgoedlening.  De erfgoedpremies van de Vlaamse overheid zijn enkel bedoeld voor beschermd onroerend erfgoed, niet voor vastgesteld onroerend erfgoed. 

Financiële ondersteuningsmogelijkheden opgedeeld per type activiteit

De informatie is opgedeeld volgens de activiteit of het soort werken dat je wilt uitvoeren: kleine herstellingswerken, een herbestemming, de energieprestatie verbeteren, … Per activiteit krijg je een overzicht van de mogelijke financiële ondersteuning  en fiscale voordelen waarvoor je erfgoed in aanmerking kan komen. Maak je keuze in het linkermenu.

Overzicht van alle ondersteuningsmogelijkheden

Zoek je het aanvraagformulier voor een lening, informatie over de uitbetaling van een bepaalde premie of een bepaalde vermindering, dan kan je ook rechtstreeks naar het juiste type ondersteuning navigeren. Maak je keuze in het linkermenu.

Overzicht van alle financiële ondersteuningsmogelijkheden in één folder

Folder met kort overzicht van alle verschillende vormen van financiële ondersteuning en fiscale voordelen die de Vlaamse overheid aanbiedt bij aankoop, onderhoud of restauratie van onroerend erfgoed.

Andere ondersteuningsmogelijkheden

Niet alleen de Vlaamse overheid biedt ondersteuning aan eigenaars en beheerders van erfgoed. Ook heel wat steden, gemeenten en provincies bieden premies of andere financiële ondersteuning aan voor het behoud en beheer van erfgoed op hun grondgebied. Neem daarvoor contact op met de stedenbouwkundig ambtenaar van jouw gemeente of stad.

Er zijn nog andere instanties die alternatieve financiëring aanbieden:

 • De erfgoedrekening van Herita. 
  Herita mag fiscale attesten uitreiken. Dat geeft potentiële donateurs een extra duwtje in de rug om jouw erfgoedproject financieel te steunen met een gift.
 • Projectoproepen en andere ondersteuningsfondsen van de Koning Boudewijnstichting.
 • Alternatieve financiering begeleid door PMV.

Combineren van ondersteuningsmogelijkheden

Werken  aan erfgoed kunnen soms ook gefinancierd worden met ondersteuning van andere overheden (bv. gemeente, provincie, Europa …). Het is toegelaten om die te cumuleren met een erfgoedpremie, maar het totale subsidiebedrag kan niet hoger zijn dan 100% van de totale en aangetoonde kostprijs van de uitgevoerde werken. 

Heb je ook andere overheidsbijdragen aangevraagd? Voeg dan bij je verzoek tot uitbetaling van de erfgoed- of onderzoekspremie een volledig overzicht van die andere overheidsbijdragen. Als blijkt dat ze samen 100% overschrijden, dan wordt de premie verminderd tot de gezamenlijke overheidsbijdrage gelijk is aan de totale kostprijs. We brengen je meteen op de hoogte van die beslissing. 

Je mag echter niet zomaar eender welke premies samenvoegen. Voor hetzelfde werk is een cumulatie tussen de volgende premies en fiscale voordelen uitgesloten:

 1. een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure
 2. een erfgoedpremie via oproep
 3. een onderzoekspremie
 4. een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
 5. een premie voor buitensporige opgravingskosten
 6. een belastingvermindering, als vermeld in artikel 145/36 (PDF) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
 7. een verlaging van de schenkbelasting, als vermeld in artikel 2.8.4.4.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
 8. een verlaging van de verkooprechten, als vermeld in artikel 2.9.4.2.10 Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
 9. een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure
 10. een voormalige restauratiepremie 
 11. een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten