Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IOED's) kunnen personeelsleden aanduiden om op te treden als gemeentelijk verbalisant voor onroerend erfgoed. Ook lokale handhavers ruimtelijke ordening van gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen hun werkzaamheden uitbreiden naar onroerend erfgoed.

Takenpakket van een gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed

Gemeentelijk verbalisanten kunnen vaststellen dat bepaalde administratieve verplichtingen niet worden nageleefd, zoals bijvoorbeeld:

  • het niet naleven van het actief of passief behoudsbeginsel
  • als eigenaar het nalaten om de bescherming van een goed te melden aan de gebruikers
  • het niet naleven van de toelatings- of vergunningsplicht, de regelgeving rond archeologie of de Code van Goede Praktijk
  • het gebruik van metaaldetectoren zonder erkenning
  • het niet melden van een toevalsvondst
  • het doorbreken van een stakingsbevel

Wie kan gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed worden?

Dit is vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 25 november 2016 tot vaststelling van de opleidings- of ervaringsvereisten voor het bekwaamheidsbewijs voor gemeentelijk verbalisanten voor onroerend erfgoed. 

Voor meer informatie over handhaving verwijzen we door naar Inspectie en Handhaving Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed