De minister bevoegd voor onroerend erfgoed kan waardevol bouwkundig, landschappelijk, archeologisch en varend erfgoed beschermen. Dit gebeurt doorgaans na een thematisch of geografisch onderzoek (vanuit specifieke beleidsthema’s), uitgevoerd of aangestuurd door het agentschap.

We ontvangen regelmatig een vraag om een bepaald pand, gebied of een specifieke site te beschermen.

  • Voor bouwkundig en varend erfgoed beperken we ons op dit ogenblik tot het louter registreren van deze aanvragen. Het agentschap bereidt een evaluatie voor van het volledige beschermde bestand in Vlaanderen.
  • Voor landschappelijk of archeologische erfgoed kunnen we wel een waarderend onderzoek opstarten na een verzoek van een burger of organisatie, los van lopend thematisch of geografisch onderzoek.

Wil je zelf een aanvraag tot bescherming indienen, dan kan je jouw vraag per e-mail versturen. Kijk eerst eens in onze Inventaris of het onderwerp van jouw aanvraag al opgenomen is. Is dit het geval? Vermeld dan het ID-nummer of de URI in je mail. Dit helpt ons om je aanvraag vlotter te verwerken. Je vindt deze nummers bovenaan de inventarisfiche, onder de titel. Na ontvangst van de mail, bezorgen wij je een registratieformulier. Je bezorgt ons het ingevulde formulier terug en voorziet het van zoveel mogelijk documentatiemateriaal (foto's, achtergrondinformatie ...).

Hou er rekening mee dat niet elke aanvraag effectief tot een bescherming leidt. Het onderzochte item moet over een voldoende hoge erfgoedwaarde beschikken om in aanmerking te komen voor een bescherming. Hieronder vind je extra achtergrondinformatie per type erfgoed.

Bouwkundig erfgoed

Op dit ogenblik kunnen wij jouw aanvraag voor de bescherming van bouwkundig erfgoed louter registreren. Het agentschap werkt aan een evaluatie van het volledige beschermde bestand in Vlaanderen. In dit onderzoeksproject wordt het beschermd bouwkundig erfgoed thematisch doorgelicht. Enkel aanvragen voor de bescherming van bouwkundig erfgoed die binnen de te onderzoeken thema’s kaderen, zullen tijdens dit beleidsproject mee onderzocht worden. Nieuwe beschermingscampagnes worden enkel opgestart voor zover deze duidelijk aantoonbare hiaten in het beschermd bestand in Vlaanderen invullen.

Landschappelijk erfgoed

Ken je een bijzondere boom, een uniek park, een oude dijk of een historisch kanaaltje? Zulke landschapselementen kan je voordragen voor een bescherming als monument of cultuurhistorisch landschap.

Ook grote landschappelijke gehelen kan je voorstellen voor bescherming als cultuurhistorisch landschap. Bijvoorbeeld een plateau met verre zichten, een natte vallei met graslanden en houtkanten, oude boscomplexen, heidegebieden of een kleinschalig landbouwlandschap.   

Archeologisch erfgoed

Je kan een gebied met vermoedelijk hoge archeologische waarde voorstellen om te laten beschermen als een archeologische site. Voor het gebied kan worden beschermd, onderzoeken we of het voldoende archeologische erfgoedwaarde heeft die bovendien heel goed moet bewaard zijn. Deze erfgoedwaarde mag dus niet aangetast zijn. Om dit na te gaan, zullen we de site o.a. geofysisch onderzoeken, bij voorkeur zonder ingreep in de bodem. Om de exacte begrenzing en de graad van bewaring vast te stellen, voeren we ook een beperkt en noodzakelijk onderzoek met ingreep in de bodem uit via een beperkt aantal strategisch gelokaliseerde proefsleuven. Dit is vooral bedoeld om de bescherming zo goed mogelijk te onderbouwen zodat deze maximale rechtszekerheid heeft en er geen onterechte zones beschermd worden.

Varend erfgoed

Op dit ogenblik kunnen wij jouw aanvraag voor de bescherming van varend erfgoed louter registreren. Het agentschap werkt aan een evaluatie van het volledige beschermde bestand in Vlaanderen.

Meer info

Je vindt op deze website ook meer informatie over: