De minister bevoegd voor onroerend erfgoed kan waardevol bouwkundig, landschappelijk, archeologisch en varend erfgoed beschermen. Dit gebeurt doorgaans na een thematisch of geografisch onderzoek (vanuit specifieke beleidsthema’s), uitgevoerd of aangestuurd door het agentschap.

We ontvangen regelmatig een vraag om een bepaald pand, gebied of een specifieke site te beschermen. Voor bouwkundig en varend erfgoed behandelen we deze vragen enkel als ze binnen de beleidsthema’s vallen. Voor landschappelijk of archeologische erfgoed kunnen we wel een waarderend onderzoek opstarten na een verzoek van een burger of organisatie, los van lopend thematisch of geografisch onderzoek.

Wil je zelf een aanvraag tot bescherming indienen, dan kan je jouw vraag per e-mail versturen. Na ontvangst van de mail, bezorgen wij je een registratieformulier. Je bezorgt ons het ingevulde formulier terug en voorziet het van zoveel mogelijk documentatiemateriaal (foto's, achtergrondinformatie ...).

Hou er rekening mee dat niet elke aanvraag effectief tot een bescherming leidt. Het onderzochte item moet over een voldoende hoge erfgoedwaarde beschikken om in aanmerking te komen voor een bescherming. Hieronder vind je extra achtergrondinformatie per type erfgoed.

Bouwkundig erfgoed

Een aanvraag voor bouwkundig erfgoed moet passen binnen de actuele beleidsthema's. Voor de regeerperiode 2017-2019 gelden volgende beleidsthema's:

  • de Vlaamse Rand
  • 20ste-eeuwse architectuur in Antwerpen
  • naoorlogse architectuur in Gent
  • militaire relicten van Wereldoorlog I
  • bunkerlinies uit het Interbellum
  • militair erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog
  • wederopbouwhoeves

Enkel aanvragen die binnen deze thema’s passen, worden opgevolgd. Een aanvraag die buiten deze thema’s valt, wordt enkel geregistreerd, maar niet geëvalueerd.

Landschappelijk erfgoed

Ken je een bijzondere boom, een uniek park, een oude dijk of een historisch kanaaltje? Zulke landschapselementen kan je voordragen voor een bescherming als monument of cultuurhistorisch landschap.

Ook grote landschappelijke gehelen kan je voorstellen voor bescherming als cultuurhistorisch landschap. Bijvoorbeeld een plateau met verre zichten, een natte vallei met graslanden en houtkanten, oude boscomplexen, heidegebieden of een kleinschalig landbouwlandschap.   

Archeologisch erfgoed

Je kan een gebied met vermoedelijk hoge archeologische waarde voorstellen om te laten beschermen als een archeologische site. Voor het gebied kan worden beschermd, onderzoeken we of het voldoende archeologische erfgoedwaarde heeft die bovendien heel goed moet bewaard zijn. Deze erfgoedwaarde mag dus niet aangetast zijn. Om dit na te gaan, zullen we de site o.a. geofysisch onderzoeken, bij voorkeur zonder ingreep in de bodem. Om de exacte begrenzing en de graad van bewaring vast te stellen, voeren we ook een beperkt en noodzakelijk onderzoek met ingreep in de bodem uit via een beperkt aantal strategisch gelokaliseerde proefsleuven. Dit is vooral bedoeld om de bescherming zo goed mogelijk te onderbouwen zodat deze maximale rechtszekerheid heeft en er geen onterechte zones beschermd worden.

Varend erfgoed

Een aanvraag voor varend moet passen binnen de actuele beleidsthema's. Voor de regeerperiode 2017-2019 geldt volgend beleidsthema:

  • sleep- en werkschepen

Enkel aanvragen die binnen dit thema passen, worden opgevolgd. Een aanvraag die buiten dit thema valt, wordt enkel geregistreerd, maar niet geëvalueerd.

Meer info

Je vindt op deze website ook meer informatie over: