Informatie- en meldingsplicht bij eigendomsoverdracht

Informatieplicht bij eigendomsoverdracht

De informatieplicht geldt voor beschermd onroerend erfgoed en goederen opgenomen in een vastgestelde inventaris. Bij beschermde goederen geldt de informatieplicht zowel bij voorlopige als bij de definitieve beschermingen als monument, stads- of dorpsgezicht, (cultuurhistorisch) landschap of archeologische site of zone. Let op! Definitief aangeduide ankerplaatsen worden ook beschouwd als vastgestelde items in de inventaris Landschapsatlas. Voor aangeduide ankerplaatsen geldt dus ook een informatieplicht.

Wil een eigenaar een goed of een deel ervan dat voldoet aan één van de bovenstaande statuten verkopen of verhuren voor meer dan 9 jaar? Of inbrengen in een vennootschap, een erfpacht- of opstalrecht vestigen of overdragen of de eigendom op een andere manier overdragen? Dan moet je in de aktes of overeenkomst vermelden dat het een goed is opgenomen in een vastgestelde inventaris of beschermd is en welke de rechtsgevolgen zijn. De informatieplicht is niet van toepassing op schenkingen.

Bij een beschermd onroerend goed, moet je ook in de publiciteit over de verkoop of verhuur vermelden dat het goed beschermd is en welke rechtsgevolgen daaraan verbonden zijn. Je vermeldt een bescherming dus ook op de immowebsites waarop het goed wordt aangeboden.

Meer uitleg over de informatieplicht en enkele voorbeeldformuleringen die je kan gebruiken in publiciteit en aktes, vind je in dit document.

Meldingsplicht bij verkoop van beschermd erfgoed

Naast de informatieplicht ben je als notaris bovendien verplicht om de verkoop van een beschermd goed te melden aan het agentschap. Dit kan eenvoudig via mail naar notarissen.meldingsplicht@onroerenderfgoed.be.

De melding dient volgende gegevens te bevatten:

  • Notaris: naam en adres
  • Het onroerende goed: naam en adres
  • Perceelsnummer(s) van het onroerende goed
  • Beschermingsbesluit op basis waarvan het goed is beschermd: datum ministerieel besluit en url (dat is de link in de beschermingsfiche met de volgende structuur: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7225) uit de Databank Aanduidingsobjecten.
  • (Indien van toepassing): Vermelding dat de vervreemder toepassing heeft gevraagd van de verlaging van de verkoop- of schenkbelasting.

Deze melding mag enkel bovenstaande gegevens bevatten, dus zonder persoonsgegevens. Volgens de privacywetgeving is het agentschap niet gemachtigd om persoonsgegevens die worden doorgegeven in het kader van bovenstaande meldingsplicht, te verwerken of bij te houden.

Een melding bij eigendomsoverdracht en een melding in het kader van de verlaging van verkoop- en schenkbelasting mag je samen in één en dezelfde melding doen. Je ontvangt een ontvangstbevestiging.