Inspraak bij de vaststelling van een inventaris

De minister bevoegd voor onroerend erfgoed kan een wetenschappelijke inventaris deels of volledig vaststellen. Zo zijn eigenaars, kandidaat-kopers, bewoners en lokale overheden zeker dat alle objecten op de vastgestelde lijst op het moment van de vaststelling erfgoedwaarden bezitten en nog altijd bewaard zijn.

Het dossier dat voorligt tijdens een openbaar onderzoek wordt samengesteld op basis van de gegevens in de wetenschappelijke inventaris. Meer informatie over het voorstellen van nieuwe onroerende goederen voor opname in een wetenschappelijke inventaris. Een opname in de wetenschappelijke inventaris betekent niet automatisch een opname in een vastgestelde inventaris. De planning van een vaststellingsbesluit staat volledig los van wetenschappelijke inventarisatieprojecten.

Eens het openbaar onderzoek loopt en de vaststellingsprocedure officieel gestart is, kunnen geen nieuwe objecten meer aan de lijst toegevoegd worden.

Openbaar onderzoek

Bij elke vaststelling organiseren we een openbaar onderzoek. We kondigen het openbaar onderzoek aan via:

  • onze website
  • een bericht in het Belgisch Staatsblad en in minstens drie kranten
  • in elke betrokken gemeente of stad wordt een affiche opgehangen en een aankondiging via de gemeentelijke website verspreid
  • het digitale dossier wordt ter inzage aangeboden in onze kantoren

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen opmerkingen of bezwaren formuleren over feitelijkheden. Dat zijn bijvoorbeeld fouten in het plan met de aanduidingen, de benaming en de beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken. Je kan ook melden dat een onroerend goed geen erfgoedwaarde meer heeft of gesloopt of verbouwd werd met verlies van erfgoedwaarde. Als de informatie klopt, wordt het goed niet opgenomen in het definitieve vaststellingsbesluit.

Alle lopende en afgesloten vaststellingen kan je raadplegen in dit overzicht. 

Advies

Alle opmerkingen en bezwaren worden verwerkt en ter advies bezorgd aan de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE). 

Beslissing

Na het advies en rekening houdend met de bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend, stelt de minister de inventaris vast. Dat doet hij met een ministerieel besluit tot vaststelling dat je kan raadplegen in de besluitendatabank