Internationaal kader

De Raad van Europa, de Europese Unie en Unesco zijn belangrijke internationale partners in het actuele onroerenderfgoedbeleid.

De Raad van Europa

De Raad van Europa tekent mee het beleidskader uit voor het behoud en het beheer van het Europees erfgoed, in de vorm van conventies, verklaringen, resoluties en aanbevelingen. Deze afspraken hebben hun weg gevonden naar de Vlaamse regelgeving. Zo bekrachtigde de Vlaamse Regering de Conventie van Granada (monumenten), de Conventie van Valletta (archeologie), de Conventie van Firenze (landschappen) en de Conventie van Faro (cultureel erfgoed) van de Raad van Europa.

Op de website van het European Heritage Network (HEREIN) vind je een overzicht van de regelgeving in alle landen die lid zijn van de Raad van Europa.

De Europese Unie

Binnen de instellingen van de Europese Unie (EU)  groeit de aandacht voor het erfgoed. De verhoogde inzet op Europees niveau heeft zich vertaald in 2 beleidsdocumenten:

UNESCO

De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, die zich inzet voor internationale samenwerking. Het agentschap Onroerend Erfgoed werkt met UNESCO samen. Het staat mee in voor de bescherming en het behoud van de Vlaamse sites op de Werelderfgoedlijst, volgens de bepalingen van de Werelderfgoedconventie (1972). België ratificeerde de Werelderfgoedconventie in 1996. Landen die deze Conventie ondertekenden, engageren zich voor de bescherming en het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed op hun grondgebied, en voor de ontsluiting ervan naar huidige en toekomstige generaties.

Artikel 35, §3 van het Besluit van de Vlaams regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning bepaalt bovendien dat vergunningsaanvragen met betrekking tot een werelderfgoed, of in de bufferzone bij een werelderfgoed, voor advies aan het agentschap moeten worden voorgelegd.

Het agentschap Onroerend Erfgoed werkt ook mee aan de uitvoering van de Conventie van Den Haag (1954), inclusief Tweede protocol, de Conventie van Parijs (1970) en de Conventie over onderwatererfgoed (2001).

Verder zetelt het agentschap in de Vlaamse UNESCO-commissie. De Vlaamse UNESCO-commissie zorgt ervoor dat Vlaanderen zo veel mogelijk deelneemt aan UNESCO-programma’s en geeft voorlichting en advies over de doelstellingen, het programma en de werkzaamheden van UNESCO. De Commissie telt zeventien leden. 

België werd ook verkozen als één van de twaalf nieuwe leden van het Werelderfgoedcomité. Dat betekent dat we van 2022  tot 2025 deel uitmaken van het 21-koppige prestigieuze comité, dat onder meer beslist over nieuwe werelderfgoederkenningen. Als lid van het Comité willen we inzetten op de geloofwaardigheid van de Werelderfgoedconventie, die in 2022 haar vijftigste verjaardag viert. Maar ook mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, duurzaam toerisme en erfgoed in tijden van conflicten staan hoog op de agenda. Het goed beheer van werelderfgoederen en van ontwikkelingen in hun omgeving wordt ook een speerpunt van ons mandaat.