Invoeren in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Steden en gemeenten hebben de bevoegdheid om het bouwkundig en landschappelijk erfgoed in hun gemeente te inventariseren. Vanaf 1 januari 2023 kan je als lokaal bestuur gebruik maken van de IT-toepassingen van het agentschap om jouw inventarissen te publiceren. Na het ondertekenen van een gebruikersovereenkomst, kan je autonoom de inventarissen bouwkundig en landschappelijk erfgoed invoeren en bewerken in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed.  

Welke gegevens kan je invoeren? 

Je krijgt als lokaal bestuur volledige zeggenschap voor het invoeren en aanpassen van de gebiedsgebonden inventarisgegevens in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed en de Beeldbank: 

 • gegevens invoeren en bewerken in de module Erfgoedobjecten 
  Erfgoedobjecten zijn de fiches van het onroerend erfgoed dat opgenomen is in de wetenschappelijke inventaris. Elk erfgoedobject heeft een veld voor een naam, een koppeling voor een of meerdere foto’s, een locatieaanduiding, een beknopte karakterisering aan de hand van de erfgoedkenmerken, een beschrijving en eventueel een verwijzing naar het geldende erfgoedstatuut. Vanuit de erfgoedobjecten kan ook de module thema’s en personen aangevuld worden, om die objecten bijvoorbeeld met een straat of gemeente of met het oeuvre van een ontwerper te koppelen. 
 • bouwkundige en landschappelijke erfgoedobjecten invoeren en bewerken 
  Dat zijn de inventarissen waarvoor lokale besturen bevoegd zijn. Als een lokaal bestuur een gebruikersovereenkomst ondertekent, neemt het beide inventarissen over van het agentschap. Het inventariseren van archeologische zones, varend erfgoed en van landschappelijke gehelen uit de landschapsatlas blijft de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.  
 • enkel erfgoedobjecten invoeren en bewerken die gelegen zijn op het eigen grondgebied
  Bij grensoverschrijdende objecten neemt het agentschap de lead, in overleg met de betrokken gemeenten. 
 • enkel erfgoedobjecten invoeren en bewerken die niet beschermd zijn
  Aanpassingen aan een beschermd erfgoedobject gebeuren in overleg met het agentschap. In het geval van erfgoedobjecten gelegen binnen een groter beschermd geheel (bijv. inventariseren van een pand in een stadsgezicht) kan een lokaal bestuur wel autonoom opereren.  
 • alle gegevens van de erfgoedobjecten invoeren en bewerken: titel, adres, afbakening, beschrijving, erfgoedkenmerken en foto’s.
  Lokale besturen krijgen de volledige vrijheid hierin, en respecteren daarbij bepaalde administratieve en kwalitatieve standaarden. Die standaarden garanderen het gebruik van de Inventaris van het Onroerend Erfgoed als basis voor wetenschappelijk onderzoek en voor de opmaak van vaststellings- en beschermingsbesluiten. 

Wie kan de gegevens invoeren? 

De rechten voor de toegang tot onze toepassingen worden toegekend aan de gemeente als rechtspersoon. De gemeente duidt iemand aan die namens haar de inventarisgegevens invoert. Meestal zal dat een ambtenaar van de gemeente zijn. De gemeente kan deze taak ook delegeren naar iemand die werkt voor een IOED, het Regionaal Landschap, een studiebureau… Die delegatie moet formeel geregeld worden.

On-boarding-procedure en gebruikersovereenkomst

Lokale besturen die willen invoeren in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed doorlopen een on-boarding-procedure en ondertekenen een gebruikersovereenkomst. 

De on-boarding-procedure bevat een verkennend gesprek waarin beide partijen de contactgegevens doorgeven en waarbij zij de invoerrechten  bespreken. 

Een belangrijke stap bij de on-boarding is de opmaak en ondertekening van een gebruikersovereenkomst. Daarin worden bepaalde minimale administratieve en kwalitatieve standaarden vastgelegd. In de overeenkomst komen aspecten aan bod als deontologie, copyright, wetenschappelijke neutraliteit, technische en inhoudelijke ondersteuning, enz.

Er is een gebruikersovereenkomst voor lokale besturen die hun inventarissen willen ontsluiten en een gebruikersovereenkomst voor onroerenderfgoedgemeenten die bijkomend de mogelijkheid hebben om hun inventarissen vast te stellen.

Wil je je als lokaal bestuur aanmelden voor de on-boarding-procedure of wil je er meer informatie over? Stuur dan een mail naar inventaris@onroerenderfgoed.be. Het agentschap zal je op de hoogte houden van de wachttijd voor het eerste verkennend gesprek en de doorlooptijd van de procedure.

Ondersteuning bij de invoer 

Vanaf 1 januari 2023 zetten we volop in op de begeleiding van lokale besturen die hun inventarissen willen invoeren in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed. We voorzien inhoudelijke en technische hulp in de vorm van handleidingen, vormingen, infosessies en een contactpunt voor vragen.