Kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt

Op deze kaart worden gebieden aangeduid waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (GGA). Er moet geen archeologienota bij een vergunningsaanvraag worden gevoegd als de ingreep in de bodem waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd volledig binnen een gebied valt dat op deze kaart is aangeduid.

We bakenen de gebieden af op basis van waarnemingen of feiten waaruit kan besloten worden dat er voor die gebieden geen archeologie te verwachten valt. Dit kan het geval zijn wanneer in het verleden intensief archeologisch opgravingswerk werd uitgevoerd of de bodem zodanig is verstoord dat het eventuele archeologisch erfgoed vernield is. We brengen ook andere verstoringen en de impact van vroegere opgravingen in kaart.

De meest actuele versie van de kaart kan je raadplegen op het Geoportaal.

Vaststelling van de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt

De kaart wordt sinds 2017 via een versnelde vaststellingsprocedure tweemaandelijks vastgesteld door het agentschap. Op die manier kunnen percelen/gebieden die beantwoorden aan de criteria voor opname op korte termijn op de kaart opgenomen worden. Dit geeft bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars met plannen voor dergelijke percelen de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van een archeologisch vooronderzoek, zonder vertraging en bijkomende kosten.

Zelf gebieden aanreiken

Voor de afbakening van de gebieden kunnen tal van bronnen gebruikt worden, waarvan een aantal beschikbaar zijn bij de Vlaamse overheid. Op lokaal (gemeentelijk) niveau beschikt men ongetwijfeld over een groot aantal bronnen die kunnen helpen om de kaart verder uit te breiden (bijvoorbeeld de aanwezigheid en diepte van ondergrondse parkeergarages). Zeker bij lokale erfgoeddiensten is veel kennis aanwezig over gebieden waar – door verstoringen – geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. 
Het aanreiken van deze informatie biedt gemeenten een opportuniteit om ruimtelijke ontwikkelingen op hun grondgebied te vergemakkelijken, door het ontheffen van de verplichting van het archeologisch vooronderzoek. Vlaanderen wil gemeenten dan ook betrekken bij de opmaak van de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Lokale overheden kunnen bij ons hiervoor gegevens aanleveren. In deze leidraad reiken we enkele bronnen en een methode aan voor de aanpak van een dergelijke afbakening op gemeentelijk niveau.