Kleine totaalprojecten (oproep 2022)

Je kan geen preselectiedossier meer indienen voor deze oproep.

Onder totaalprojecten verstaan we:

 • kleine totaalrestauraties
 • volwaardige deelfasen van een groter project. Denk daarbij aan een dakrestauratie, gevelrestauratie, binnenrestauratie…

Dit is een generieke oproep, waarmee we doorsneeprojecten ondersteunen die focussen op behoud en restauratie van erfgoedkenmerken. Erfgoedbehoud staat centraal. We zoeken projecten die getuigen van goed huisvaderschap, die bijdragen aan de ontwikkeling van het vakmanschap (in het bijzonder nichespecialismen) of die een toekomst bieden aan moeilijk ontwikkelbaar erfgoed (bijvoorbeeld ZEN-erfgoed). Kadering binnen een ruimer verhaal (herbestemming, openstelling, energiebesparende maatregelen…) is voor deze oproep geen absolute vereiste.

De maximale uitvoeringstermijn van het project is drie jaar.

Alle premienemers komen in aanmerking voor deze oproep, behalve de uitgesloten doelgroepen (Onroerenderfgoedbesluit artikel 11.1.1.,1ste lid).

Budget

Het totaalbudget dat verdeeld wordt onder de projecten bedraagt 5 miljoen euro.

We berekenen het premiebedrag op basis van de kostenraming uit het preselectiedossier. Het minimumbedrag dat in aanmerking komt voor de berekening van de erfgoedpremie is 200.000 euro, exclusief btw. Het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de berekening is 750.000 euro, exclusief btw.

De kostenposten die in aanmerking komen voor de berekening, zijn terug te vinden in de richtlijn betoelaagbaarheid.

De premiepercentages die we toepassen, zijn de premiepercentages uit de regelgeving. Om in aanmerking te komen voor een verhoogde of aanvullende premie, moet het project hier aan voldoen bij het indienen van het conceptdossier.

Het totaalbudget wordt verdeeld onder de geselecteerde projecten volgens de rangschikking bepaald door de jury, en dit tot het budget op is. De jury kan bij de opmaak van de rangschikking een maximale benutting van het totaalbudget nastreven.

Procedure

Een oproep bestaat uit twee rondes: 

 • een preselectieronde, waarbij de jury het conceptdossier in een vroeg stadium beoordeelt
 • een definitieve indieningsronde, waarbij de geselecteerde kandidaten het eigenlijke premiedossier kunnen indienen

Preselectiedossier

Je kon een preselectiedossier indienen tot uiterlijk 1 februari 2022. 

Deelnemingsvoorwaarden

Het preselectiedossier moet voldoen aan de volgende voorwaarden op in aanmerking te komen voor een erfgoedpremie:

 • het preselectiedossier is tijdig ingediend en volledig
 • het project valt binnen het thema, de doelstelling en de doelgroep van de oproep
 • het project wordt uitgevoerd binnen de maximale uitvoeringstermijn van 3 jaar
 • de aanvaardbare kostenraming is gelijk aan of hoger dan het minimumbedrag van 200.000 euro en gelijk aan of lager dan het maximumbedrag van 750.000 euro (projecten met een hogere kostenraming mogen kandideren, maar het bedrag dat voor een premie in aanmerking wordt genomen is nooit hoger dan het hier bepaalde maximumbedrag)

We gaan na of het preselectiedossier voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als niet is voldaan aan de deelnemingsvoorwaarden brengen we je hiervan op de hoogte.

Beoordelingscriteria

De jury beoordeelt de preselectiedossiers op basis van de volgende beoordelingscriteria (het gewicht van elk criterium wordt uitgedrukt in procenten):

 • de kwaliteit van de uitvoering (25%)
 • het duurzame karakter (25%)
 • de voorbeeldfunctie van het project, in het algemeen en binnen het thema van de oproep (25%)
 • de mate waarin het project bijdraagt tot innovatie binnen de onroerenderfgoedzorg (10%)
 • de kwaliteit van het concept en de visie (5%)
 • de maatschappelijke meerwaarde die voortvloeit uit het project (5%)
 • de financiële en organisatorische haalbaarheid van het project (5%)

Jury

De preselectiedossiers, die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden voor advies voorgelegd aan een jury. 

De jury voor deze oproep bestaat uit:

 • 2 medewerkers van het agentschap Onroerend Erfgoed
 • 5 externe juryleden uit de pool met de volgende expertise: uitvoerder, financieel en beleidsmatig

De jury werkt volgens het voor deze oproepenronde vastgesteld  huishoudelijk reglement.

Het advies van de jury bestaat uit:

 • een evaluatie per preselectiedossier op basis van de beoordelingscriteria
 • een rangschikking van de projecten

De minister beslist uiterlijk op 1 juni 2022 welke dossiers geselecteerd zijn en verder uitgewerkt kunnen worden. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de jury en de beslissing van de minister.

Premiedossier

Je kan een premiedossier indienen tot uiterlijk 1 februari 2023, om 23.59 uur. 

Het premiedossier bevat minstens de volgende elementen:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • een beschrijving van de huidige staat van het goed. Dit kan je bijvoorbeeld illustreren met tekeningen, plannen en foto’s.
 • een motivering van de geplande werken. Je motiveert op maat van het uitvoeringsdossier de noodzaak van de geplande werken. Je verwijst daarbij naar de hoofdlijnen van het concept van het preselectiedossier. Als het van toepassing is, kan je verwijzen naar de relevante bepalingen in het goedgekeurde beheersplan.
 • een beschrijving van de geplande werken. Je omschrijft welke technieken en materialen je gebruikt, waar en in welke mate je de werken plant uit te voeren. Je kan dit bijvoorbeeld omschrijven aan de hand van uitvoeringsplannen, een bestek en een meetstaat.
 • een kostenraming. Je voegt een uitgesplitste raming per kostenpost toe waaruit wij kunnen afleiden welke werken betoelaagbaar zijn.
 • alle relevante documenten over de aanstelling van de ontwerper, of de motivatie waarom je geen ontwerper moest aanstellen.

De volgende documenten diende je al in tijdens de preselectieronde en moet je niet opnieuw toevoegen aan het definitieve premiedossier. Het gaat om de documenten in functie van een verhoogde of aanvullende premie:

 • het kerkenbeleidsplan
 • een uittreksel van het onderhoudslogboek
 • de statuten van de stichting of de vereniging
 • de datum van erkenning als ZEN-erfgoed
 • de datum van aanduiding als Open Erfgoed

We onderzoeken je dossier en leggen uiterlijk op 1 juni 2023 de dossiers die in aanmerking komen voor een premie voor aan de minister. De minister kent vervolgens de premie toe, waarna de vastlegging ervan volgt. Je mag pas starten met de werken na de toekenning van de premie.