Kwaliteitseisen bij premiedossiers

Schrijf je een ontwerpopdracht uit of laat je werken uitvoeren, en vraag je hiervoor een premie aan? Dan moet je in sommige gevallen rekening houden met de kwaliteitseisen uit het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit en de Wet op Overheidsopdrachten.

Welke regelgeving pas je toe?   

Als je een premiedossier indient bij het agentschap, dan moet je voor de aanstelling van de ontwerper rekening houden met de kwaliteitseisen uit de regelgeving. Artikel 11.5.1 van het Onroerenderfgoedbesluit zegt dat je als opdrachtgever zelf verantwoordelijk bent voor het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering. Doe je dat niet, dan kan je je premie verliezen. In een aantal gevallen moet je ook de specifieke kwaliteitseisen van artikel 11.5.2 nakomen.

In de onderstaande tabel kan je opzoeken wanneer je volgens de specifieke kwaliteitseisen moet werken. In de tabel vind je ook terug of je de Wet op Overheidsopdrachten moet volgen.

Deze wetgeving is van toepassing op publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals de staat, de gewesten, gemeenten, OCMW’s, kerkfabrieken en intercommunales. Ze is niet van toepassing op natuurlijke personen (particulieren) of op privaatrechtelijke rechtspersonen (vennootschappen, verenigingen, …), tenzij het gaat om specifieke privaatrechtelijke rechtspersonen. Het gaat om vennootschappen, verenigingen:

 • die specifiek opgericht zijn om te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn
 • én die rechtspersoonlijkheid hebben
 • én die nauw afhankelijk zijn van de overheid doordat ze er meer dan 50% financiering van ontvangen of voor hun beheer onderworpen zijn aan het toezicht van overheden
Erfgoedpremie standaardprocedure Kwaliteitseisen Overheidsopdrachten
publiekrechtelijk persoon nee ja
privaatrechtelijk persoon nee alleen voor specifieke privaatrechtelijke personen
natuurlijk persoon nee nee
Erfgoedpremie bijzondere procedure Kwaliteitseisen Overheidsopdrachten
publiekrechtelijk persoon ja ja
privaatrechtelijk persoon ja, bij een premie vanaf 60% alleen voor specifieke privaatrechtelijke personen
natuurlijk persoon ja, bij een premie vanaf 60% nee
Onderzoekspremie Kwaliteitseisen Overheidsopdrachten
publiekrechtelijk persoon ja ja
privaatrechtelijk persoon ja alleen voor specifieke privaatrechtelijke personen
natuurlijk persoon ja nee

Welke procedure volg je?

Wil je een erfgoed- of onderzoekspremie aanvragen en moet je voldoen aan de specifieke kwaliteitseisen? Dan betekent dat het volgende:     

 • Je moet in het bestek en/of de offerte van de ontwerper en/of uitvoerder relevante studie- en beroepsinformatie (laten) opnemen, aangevuld met een indicatie van zijn of haar algemene deskundigheid met betrekking tot de specifieke projectopdracht en meer informatie over het gedeelte van de opdracht die hij of zij in eigen beheer zal uitvoeren (artikel 11.5.2, 1°).
 • Je moet de ontwerpopdracht voor de eigenlijke werken of voor de opmaak van het beheersplan/vooronderzoek toewijzen op basis van de gunningscriteria van artikel 11.5.2, 2°.

Val je onder het toepassingsgebied van de Wet op overheidsopdrachten?

Dan voorziet de regelgeving een aantal mogelijke procedures om te zorgen dat er voldoende mededinging is. Er zijn verschillende plaatsingsprocedures, namelijk via  aanvaarde factuur (rechtstreekse gunning aan 1 uitvoerder), via onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking, via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking en via openbare of niet-openbare gemeenrechtelijke plaatsingsprocedure. Boven bepaalde drempelbedragen moet de aanbesteding ook Europees bekendgemaakt worden. Welke procedure je moet volgen, hangt af van het geraamde totaalbedrag van de opdracht. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen leveringen en diensten enerzijds en werkzaamheden anderzijds.

De drempelbedragen voor diensten en leveringen in 2019:

 • onder €30.000: minstens via  aanvaarde factuur
 • tussen €30.000 en €144.000: minstens via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
 • tussen €144.000 en €221.000: minstens via de (vereenvoudigde) onderhandelingsprocedure met bekendmaking
 • boven €221.000: via een openbare of niet-openbare gemeenrechtelijke plaatsingsprocedure, Europees bekendgemaakt

De drempelbedragen voor werkzaamheden in 2019:

 • onder €30.000: minstens via aanvaarde factuur
 • tussen €30.000 en €144.000: minstens via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
 • tussen €144.000 en €750.000: minstens via de (vereenvoudigde) onderhandelingsprocedure met bekendmaking
 • tussen €750.000 en €5.548.000: minstens via een openbare of niet-openbare gemeenrechtelijke plaatsingsprocedure
 • boven €5.548.000: via een openbare of niet-openbare gemeenrechtelijke plaatsingsprocedure, Europees bekendgemaakt

De drempelbedragen zijn vastgelegd in de Wet over overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het Koninklijk besluit over plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017.

Mag je een gegunde ontwerpopdracht uitbreiden met een extra luik?

Heb je een ontwerper aangesteld in 2014 of eerder, en moet je nu een beheersplan opmaken in het kader van een premie-aanvraag? Als de opmaak van het beheersplan al was opgenomen in de oorspronkelijke opdracht, is het voldoende dat je aantoont dat het project voldoet aan artikel 11.5.2.

Is het beheersplan niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht, dan gelden de volgende richtlijnen:  

 • Ben je niet onderworpen aan de wetgeving op overheidsopdrachten? Dan mag je het bestaande contract uitbreiden of een nieuw contract opmaken. Je respecteert daarbij het genoemde artikel 11.5.2.
 • Is het beheersplan niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht en ben je onderworpen aan de wetgeving op overheidsopdrachten? Houdt de opmaak van het beheersplan een uitbreiding in van minder dan 50% van de oorspronkelijke aannemingssom? Dan mag je binnen hetzelfde contract blijven werken. Je moet wel de geest van artikel 11.5.2 respecteren: je toont inhoudelijk aan dat je voldoet aan de vereisten van dat artikel, voor zover dat mogelijk is.
 • Is het beheersplan niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht en ben je onderworpen aan de wetgeving op overheidsopdrachten? Houdt de opmaak van het beheersplan een uitbreiding in van meer dan 50% de oorspronkelijke aannemingssom? Dan kan je enkel beroep doen op een premie als je een nieuwe overheidsopdracht uitschrijft voor de ontwerpopdracht voor de opmaak van het beheersplan.

Vragen?

Heb je vragen over de kwaliteitseisen uit het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit, contacteer ons dan. Voor vragen over de Wet overheidsopdrachten kan je terecht op deze website.