Kwaliteitseisen bij premiedossiers

Schrijf je een ontwerpopdracht uit of laat je werken uitvoeren, en vraag je hiervoor een premie aan? Dan moet je in sommige gevallen rekening houden met de kwaliteitseisen uit het Onroerenderfgoedbesluit en de Wet op Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en haar uitvoeringsbesluiten.

Welke regelgeving pas je toe?   

Als je een premiedossier indient bij het agentschap, dan moet je voor de aanstelling van de ontwerper rekening houden met de kwaliteitseisen uit de regelgeving. Artikel 11.5.1 van het Onroerenderfgoedbesluit zegt dat je als opdrachtgever zelf verantwoordelijk bent voor het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering. Doe je dat niet, dan kan je je premie verliezen. In een aantal gevallen moet je ook de specifieke kwaliteitseisen van artikel 11.5.2 nakomen.

Als je daarnaast ook onder de Wet op Overheidsopdrachten valt, zal je moeten aanbesteden volgens de geijkte procedures.

De Wet op Overheidsopdrachten is van toepassing op:

  • de Staat, de gewesten, de Gemeenschappen en de lokale overheidsinstanties
  • publiekrechtelijke instellingen
  • een rechtspersoon die afhangt van een andere aanbestedende entiteit
  • bepaalde gesubsidieerde opdrachten

Meer informatie over het personeel toepassingsgebied kan u terugvinden op deze website.

In de onderstaande tabellen kan je opzoeken wanneer je volgens de specifieke kwaliteitseisen moet werken. In de tabel vind je ook terug of je de Wet op Overheidsopdrachten moet volgen.

 

Kwaliteitseisen bij de erfgoedpremie volgens de standaardprocedure:

Type aanvrager Kwaliteitseisen uit de Onroerenderfgoed-regelgeving volgen? Wet op Overheidsopdrachten volgen?
publiekrechtelijk persoon nee ja
privaatrechtelijk persoon nee alleen voor specifieke privaatrechtelijke personen
natuurlijk persoon nee uitzonderlijk en beperkt (zie personeel toepassingsgebied)

 

Kwaliteitseisen bij:

  • de erfgoedpremie via oproep
  • de onderzoekspremie
  • de meerjarenpremieovereenkomst
  • de voormalige erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure
Type aanvrager Kwaliteitseisen uit de Onroerenderfgoedregelgeving volgen? Wet op Overheidsopdrachten volgen?
publiekrechtelijk persoon ja, bij een premie vanaf 50% ja
privaatrechtelijk persoon ja, bij een premie vanaf 50% alleen voor specifieke privaatrechtelijke personen
natuurlijk persoon ja, bij een premie vanaf 50% uitzonderlijk en beperkt (zie personeel toepassingsgebied)

 

Wat moet je doen?

Wil je een erfgoed- of onderzoekspremie aanvragen en moet je voldoen aan de specifieke kwaliteitseisen? Dan betekent dat het volgende:

  • Je moet in het bestek en/of de offerte van de ontwerper en/of uitvoerder relevante studie- en beroepsinformatie (laten) opnemen, aangevuld met een indicatie van zijn of haar algemene deskundigheid over de specifieke projectopdracht en meer informatie over het gedeelte van de opdracht die hij of zij in eigen beheer zal uitvoeren (artikel 11.5.2, 1°).
  • Je moet de ontwerpopdracht voor de eigenlijke werken of voor de opmaak van het beheersplan/vooronderzoek toewijzen op basis van de gunningscriteria van artikel 11.5.2, 2°.

Val je onder het toepassingsgebied van de Wet op overheidsopdrachten?

Dan voorziet de regelgeving een aantal plaatsingsprocedures om te zorgen dat er voldoende mededinging is. Elke plaatsingsprocedure heeft haar eigen kenmerken en voor elke plaatsingsprocedure gelden bepaalde drempelbedragen. Alle informatie over de plaatsingsprocedures en de drempelbedragen vind je terug op deze pagina.  

Vragen?

Heb je vragen over de kwaliteitseisen uit het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit, contacteer ons dan. Voor vragen over de Wet overheidsopdrachten kan je terecht op deze website.