Meerjarenpremieovereenkomst

Voor grote of langdurende beheers- of restauratiewerken kan je onder bepaalde voorwaarden een meerjarenpremieovereenkomst afsluiten. Dit geldt zowel voor werken aan beschermd onroerend erfgoed, als voor goederen in een erfgoedlandschap.

De Vlaamse regering lanceert in het tweede en/of het vierde jaar, een oproep om aanvraagdossiers in te dienen. In de oproep zelf zal meer informatie opgenomen zijn over de aanvraag en de selectieprocedure, maar ook het thema, de doelstelling en de doelgroep van de oproep, het beschikbare budget, de maximale uitvoeringstermijn, de specifieke deelnemingsvoorwaarden en de beoordelingscriteria.

Premies in een meerjarenpremieovereenkomst zijn niet combineerbaar met andere types premies, een vermindering van de personenbelasting of een verlaging van verkoop- of schenkbelasting voor dezelfde werken.

Waar moet je aan voldoen naast de voorwaarden uit de oproep?

• Het project heeft een gefaseerde uitvoeringstermijn van drie tot vijf jaar.

• Het project heeft een kostenraming van minstens vijf miljoen euro (exclusief btw).

• Om uitvoeringstechnische, budgettaire of organisatorische redenen vraagt het project om een strikte uitvoeringstermijn. Een slechte opeenvolging van de verschillende fasen zou om uitvoeringstechnische redenen nadelig zijn of een belangrijke meerkost tot gevolg hebben.

• Het project verhoogt de publieke toegankelijkheid van (een representatief deel van) het beschermd goed of erfgoedlandschap of verbetert die toegankelijkheid.

• De werkzaamheden die met de premie worden uitgevoerd zijn vermeld in een goedgekeurd beheersplan.

Oproep

Momenteel is er geen oproep lopende of gepland.

Wil je meer weten over de meerjarenpremieovereenkomst, neem dan contact met ons op.