Meldingsplicht bij verkoop- en schenkbelasting

Wie een beschermd monument koopt of verwerft via schenking, kan in aanmerking komen voor een verlaging van de verkooprechten of de schenkbelasting die men moet betalen. Op voorwaarde dat het financiële voordeel geïnvesteerd wordt in het beschermde goed.

Als notaris ben je verplicht een verlaging van verkooprecht of schenkbelasting bij een beschermd monument te melden aan het agentschap. Als de vorige eigenaar in de verkoop- of schenkingsakte de verlaging van de verkoop- of schenkbelasting heeft gevraagd, moet de notaris elke latere vervreemding melden die gebeurt binnen de vijf jaar na het verlijden van die akte én waarbij aan de voorwaarden van verlaging door de vorige eigenaar nog niet zijn voldaan.

Dit kan eenvoudig via mail naar notarissen.meldingsplicht.oe@vlaanderen.be.

De melding dient volgende gegevens te bevatten:

  • Voorwerp melding: Vervreemding – Vermindering verkoopbelasting/schenkbelasting (schrappen wat niet past)
  • Notaris: naam en adres
  • Het onroerende goed: naam en adres van het onroerende goed waarvoor de verlaging van verkooprecht of schenkbelasting werd aangevraagd
  • Perceelsnummer(s) van het onroerende goed
  • Beschermingsbesluit op basis waarvan het goed is beschermd: datum ministerieel besluit en url (dat is de link in de beschermingsfiche met de volgende structuur: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7225) uit de Databank Aanduidingsobjecten.
  • Datum verlijden verkoop- of schenkingsakte waarin de verlaging werd aangevraagd
  • Datum latere vervreemding

Een melding bij overdracht en een melding in het kader van de verlaging van verkoop- en schenkbelasting mag je samen in één en dezelfde melding doen. Je ontvangt een ontvangstbevestiging.