Mijn eigendom wordt of is beschermd

Wordt jouw goed of terrein beschermd? Weet je niet goed wat dit precies betekent? We leggen de procedure en gevolgen graag even voor je uit.

Beschermd erfgoed?

Het beschermen van een monument, een vaartuig, cultuurhistorisch landschap, archeologische site of stads-of dorpsgezicht heeft als doel de belangrijke erfgoedlocaties en -vaartuigen in Vlaanderen te behouden voor toekomstige generaties. Beschermde goederen hebben een hoge erfgoedwaarde die we willen bewaren en veilig stellen.

Naast beschermd varend erfgoed, zijn er dus vier mogelijke vormen van bescherming voor onroerend erfgoed. Meer informatie over de types beschermd erfgoed

Een onroerend goed kan beschermd worden met een overgangszone. Een overgangszone bakent een gebied af in de onmiddellijke omgeving van het goed, als dat noodzakelijk is voor het behoud van de erfgoedwaarden. Een voorbeeld is de open ruimte rond een beschermde windmolen. Zonder dit molenveld zouden de wieken onvoldoende wind kunnen vangen.

Meer informatie over de verschillende beschermingsstatuten en hoe je deze kan opzoeken in de Inventaris Onroerend Erfgoed en het Geoportaal.

Hoe verloopt de beschermingsprocedure?

Een beschermingsprocedure bestaat uit de volgende stappen:

Wordt je goed beschermd, dan moet je rekening houden met enkele juridische gevolgen om het behoud van de erfgoedwaarde te garanderen. Gelukkig sta je er niet alleen voor, onze erfgoedconsulenten geven je advies en ondersteuning bij het behoud en beheer van je beschermd goed. Bovendien kan je vanaf de definitieve bescherming beroep doen op verschillende vormen van financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld onderhouds- en restauratiewerken, als je een herbestemming of openstelling overweegt en zoveel meer.

Folders over beschermd erfgoed