Mijn eigendom wordt vastgesteld

Wordt jouw goed of terrein vastgesteld? Weet je niet wat dit precies betekent? We leggen de procedure en de gevolgen graag even voor je uit.

De Vlaamse overheid kan erfgoed beschermen, maar ze kan het behoud van erfgoed ook stimuleren door een inventaris vast te stellen. Hiermee bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat de erfgoedobjecten opgenomen op deze vastgestelde inventaris op dat moment erfgoedwaarde bezitten en voldoende goed bewaard zijn. Voor erfgoedobjecten die waardevol zijn maar niet beschermd, ontstaan er zo toch een aantal rechten en plichten.

Voor werken aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed kan je in aanmerking komen voor een erfgoedlening. Sommige steden, gemeenten en provincies bieden premies of andere financiële ondersteuning aan voor het behoud en beheer van vastgesteld, maar niet-beschermd, erfgoed op hun grondgebied. Neem daarvoor contact op met de omgevingsambtenaar van jouw gemeente of stad.

 

Heb je toch nog vragen? Contacteer dan het inventaristeam.

De belangrijkste verschillen tussen vastgesteld en beschermd bouwkundig erfgoed

Vaststelling van inventaris bouwkundig erfgoed  Bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht 
Eenzelfde set rechtsgevolgen voor alle vastgestelde bouwkundige erfgoed in Vlaanderen Specifieke rechtsgevolgen per monument, stads- of dorpsgezicht
Doel: gemeentelijk erfgoedbeleid Doel: Vlaams erfgoedbeleid
Beheer en advies: steden en gemeenten Beheer en advies monument of stads- en dorpsgezicht: agentschap Onroerend Erfgoed of onroerenderfgoedgemeente
Vlaamse erfgoedlening Vlaamse erfgoedpremies en erfgoedlening
Slopen kan mits gemotiveerde omgevingsvergunning Slopen van beschermd erfgoed is verboden
Openbare bekendmaking van de procedure via Belgisch Staatsblad, gemeente en agentschap Onroerend Erfgoed Openbare bekendmaking van de procedure via Belgisch Staatsblad en gemeente + persoonlijke bekendmaking aan de eigenaars, blote eigenaars, erfpachthouders, opstalhouders of leasinggevers