Motiveringsplicht bij sloop en kap van vastgesteld erfgoed

Voor de sloop van een gebouw of constructie heeft de bouwheer een omgevingsvergunning nodig. Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, stelt het oprichten van bepaalde constructies vrij van vergunning, en ook de sloop ervan. Daarnaast stelt dit zogenaamde vrijstellingsbesluit de sloop van vrijstaande bouwwerken en constructies in bepaalde gevallen vrij van vergunning. Die laatste vrijstelling geldt echter niet voor vastgesteld erfgoed. Als vergunningverlenende overheid moet je je beslissing over de sloop van een onroerend goed uit de vastgestelde lijst motiveren en in de beslissing aangeven hoe je de erfgoedwaarden in acht hebt genomen.
Sinds 1 januari 2017 geeft het agentschap niet langer advies bij vergunningsplichtige aanvragen over gebouwen en constructies opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Met de implementatie van het kerntakenplan werd beslist om dit over te dragen naar de lokale besturen.

We maakten een leidraad om je te ondersteunen in de beoordeling van sloopaanvragen van gebouwen en constructies opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Voor de kap van onroerend goed uit de vastgestelde inventaris landschappelijk erfgoed, zoals een boom met erfgoedwaarde, heeft de eigenaar mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Als vergunningverlenende overheid moet je je beslissing over de kap van dat onroerend goed motiveren en in de beslissing aangeven hoe je de erfgoedwaarden in acht hebt genomen.