Netwerken

Erkende onroerenderfgoedgemeenten en IOED’s hebben er baat bij om onderling informatie en expertise uit te wisselen. Het Vlaams netwerk voor IOED’s en onroerenderfgoedgemeenten zorgt in de eerste plaats zorgen voor kennisverspreiding en informatiedoorstroming, maar kan ook een rol spelen in standpuntbepaling namens de lokale partners.

Met kennisverspreiding wordt zowel het contact tussen de erkende onroerenderfgoedgemeenten onderling bedoeld, als kennis doorgegeven vanuit het agentschap of andere instanties.

Er bestaat ook een Vlaams Depotnetwerk dat alle erkende onroerenderfgoeddepots verenigt. Dit platform tracht om het deponeringsproces te stroomlijnen en afgestemd advies te leveren over deponering, bewaring en selectie. Meer informatie over het depotnetwerk vind je op deze webpagina.

Interactiedag archeologie

Op 26 september 2018 organiseerden we een interactiedag voor de Vlaamse archeologiesector. Tijdens de plenaire sessie werden toelichtingen gegeven over actuele thema’s uit de Vlaamse archeologie. Je kan de presentaties herbekijken via Slideshare:

  • Een eerste presentatie over de komende wijzigingen aan de archeologieregelgeving, over versie 3.0 van de Code van Goede Praktijk en over het evaluatierapport archeologie voor het werkjaar 2017.
  • Een tweede presentatie over archeologische zones en de GGA-kaart, op handleidingen en vorming, op het archeologieportaal en op het depotnetwerk.

In de namiddag hielden we verschillende rondetafelgesprekken met de deelnemers. Het verslag van deze gesprekken kan je hieronder raadplegen.