Met de definitieve wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit zet de Vlaamse Regering een volgende belangrijke stap in de implementatie van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid en de financiering van de archeologische erfgoedzorg. Eerder keurde het Vlaams Parlement ook al de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet goed. De meeste wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023. 

Thema's

Archeologie

Erkenningen

Premies en financiële steun

Het mandaat van de leden van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE), de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE) en de Vlaamse Heraldische Raad (VHR) loopt eind december 2022 af. De SARO lanceert daarom een oproep tot nieuwe kandidaatstellingen.

Net als voorgaande jaren konden archeologische bedrijven, lokale besturen, universiteiten en andere onderzoekers een aanvraag indienen voor een projectsubsidie syntheseonderzoek archeologie. Er werden in 2022 in totaal acht aanvraagdossiers ingediend. Zes projectvoorstellen ontvangen een subsidie.

Thema's

Archeologie

In februari 2021 keurde de Vlaamse Regering de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid goed. De visienota vertrekt van het idee dat de zorg voor het onroerend erfgoed een gedeelde verantwoordelijkheid is voor het Vlaamse en lokale bestuursniveau. Lokale besturen - en vooral erkende onroerenderfgoedgemeenten - krijgen meer verantwoordelijkheid en ruimte om een lokaal onroerenderfgoedbeleid te ontwikkelen.

Op vrijdag 8 juli 2022 gaf de Vlaamse Regering haar tweede principiële goedkeuring aan de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit. Deze volgt op het inwinnen van het advies van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de Verwerking van Persoonsgegevens (VTC). Het ontwerp van wijzigingsbesluit en de begeleidende nota aan de Vlaamse Regering werden op een aantal punten aangepast en vooral verduidelijkt.

Thema's

Regelgeving en beleid