Belastingvermindering voor uitgaven aan beschermde goederen: mogelijke aanpassing van de voorwaarden

Investeer je als eigenaar in de restauratie en het onderhoud van je beschermd onroerend erfgoed? Dan kunnen je uitgaven voor uitgevoerde werken in aanmerking komen voor belastingvermindering. De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een aanpassing van de wetgeving om de bestaande voorwaarden en procedure vanaf aanslagjaar 2019 te optimaliseren. Het is dus mogelijk dat de regels voor uitgaven vanaf 1 januari 2018 veranderen.

Eind 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota goed waarin het principe tot optimalisatie van de belastingvermindering opgenomen werd. De Vlaamse Regering keurde hiervoor in 2017 een ontwerp van wijzigingsdecreet al 2 keer principieel goed. Binnenkort wordt het ontwerp van wijzigingsdecreet voor technische controle voorgelegd aan het Rekenhof, de federale regering en de andere gewestregeringen en daarna ingediend bij het Vlaams Parlement, de federale regering en de andere gewestregeringen. Als deze het decreet in de volgende maanden goedkeuren, zullen de regels veranderen.

Mogelijke wijzigingen aan de voorwaarden:

  • De belastingvermindering geldt voortaan niet alleen voor gebouwd beschermd erfgoed, maar voor alle vormen van beschermd onroerend erfgoed.
  • De voorwaarden van niet-verhuur en publieke toegankelijkheid worden opgeheven.
  • Je zal belastingvermindering niet meer kunnen cumuleren met een premie of subsidie. Heb je werken uitgevoerd met een premie dan zal je het gedeelte van je uitgaven dat niet door een premie gedekt is, dus niet meer kunnen inbrengen voor belastingvermindering. Je beslist dan zelf of je een premie aanvraagt of vermindering van je personenbelasting verkiest.

Mogelijke wijzigingen aan de berekening:

  • De berekeningsbasis wordt naar 100% gebracht. Dat wil zeggen dat de vermindering niet meer berekend wordt op de helft van de restauratie- en onderhoudsuitgaven, maar dat het volledige bedrag van de uitgaven als basis van de berekening wordt genomen.
  • Het percentage van de vermindering wordt van 30% naar 40% verhoogd.
  • De indexering van het bedrag wordt geschrapt. De belastingvermindering mag dus niet hoger zijn dan 25.000 euro per onroerend goed. Dit bedrag wordt niet meer jaarlijks geïndexeerd.
  • De belastingvermindering wordt per onroerend goed verleend in plaats van per belastingplichtige. Als meerdere belastingplichtigen eigenaar zijn van hetzelfde onroerend goed, wordt het plafond per belastingplichtige beperkt naargelang zijn of haar eigendomsaandeel.

Wil je de vermindering van de personenbelasting nog volgens de huidige voorwaarden indienen, dan doe je er best aan de kosten nog dit jaar, in 2017, te betalen en vraag je het attest ten laatste op 15 januari 2018 aan. Meer informatie over de procedure en het aanvraagformulier vind je op de webpagina over belastingvermindering.