Beleidsbrief 2019

Regelgeving en beleid

Minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, stelde op dinsdag 13 november 2018 de jaarlijkse beleidsbrief Onroerend Erfgoed voor in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed.

 

De belangrijkste accenten in een notendop:

  • Verdere verbetering van de regelgeving

Op basis van de conceptnota “Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie” werd de onroerenderfgoedregelgeving in 2018 bijgestuurd. In 2019 treden deze aanpassingen trapsgewijs in werking. De wijzigingen aan de premieregelgeving dragen bij tot een verdere optimalisering en het kostenbewuster maken van de premietoekenningspraktijk. Het wegwerken van de wachtlijst voor restauratie- en erfgoedpremies blijft immers een belangrijk aandachtspunt. Bovendien zullen beheersplannen alleen een verplichting blijven waar ze een meerwaarde bieden voor het beheer. Deze bijsturing en uitvoering van de regelgeving gebeurt in nauwe interactie met het werkveld.

  • Verdere uitbouw van het alternatieve financieringsstelstel

De Vlaamse overheid zet ook in 2019 in op het nieuwe investeringsinstrumentarium dat in het leven is geroepen om het klassieke premiestelsel te ontlasten. De erfgoedlening, de verlaging van de verkooprechten en de vermindering van registratierechten kenden in 2018 een zeker succes. In 2019 zal het drastisch hervormde systeem van de vermindering op de personenbelasting in werking treden. Ook het investeringsvolume van de Erfgoedkluis blijft toenemen.

  • De overheid als open en betrouwbare partner

In 2018 zijn er door het agentschap opnieuw belangrijke stappen gezet rond cultuurverandering. Niet enkel werden er de afgelopen jaren verscheidene opleidingen voor erfgoedconsulenten georganiseerd, maar het agentschap trad ook vaker in overleg met de verschillende partners in de erfgoedzorg. De gecentraliseerde klantendienst werd een feit en ook de wijziging van de decentrale werking in drie grotere regio’s in plaats van per provincie draagt bij tot een meer eenvormige adviesverlening en een stroomlijning van processen.  Het agentschap blijft ook in 2019 intensief meewerken in de campagne ‘Heerlijk Helder’, die een stimulans moet geven aan het gebruik van heldere taal binnen de Vlaamse overheid. Het is de bedoeling om alle communicatie die vanuit het agentschap vertrekt, tot en met de beschermingsbesluiten toe, zo helder mogelijk te maken.

  • Inzetten op betrokkenheid

Het verhogen van de betrokkenheid van eigenaars, beheerders en erfgoedzorgers blijft een kernbekommernis. In 2018 werd daarom een groot draagvlakonderzoek opgestart, dat volgend jaar tot de nodige conclusies moet leiden. Draagvlak vormde ook de rode draad van het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed, waarin het agentschap en het departement Cultuur, Jeugd en Media samen met Faro en Herita tal van initiatieven nam met als doel kennisuitwisseling en netwerking binnen het erfgoedveld te stimuleren en de appreciatie voor erfgoed en erfgoedzorg te verhogen.

  • Afstemming met andere beleidsvelden

Een goede samenwerking en afstemming tussen de doelstellingen voor onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening blijft belangrijk. Zo vormt erfgoed een belangrijk aandachtspunt in de aangepaste strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. In december 2018 organiseert het agentschap een colloquium om landschap als beleidsthema op de agenda te zetten en verschillende partners samen te brengen voor de opstart van een toekomstig samenwerkingstraject. Ook rond wonen is er sprake van intensieve kruisbestuiving. In het kader van de aangepaste Vlaamse Wooncode wordt naar manieren gezocht om erfgoedwaarden te verzoenen met veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten. De Woningpas krijgt een erfgoedspecifieke invalshoek. Herbestemming en hergebruik van erfgoed blijven een prioritair thema. In overleg met het Vlaams Energie-agentschap worden de mogelijkheden onderzocht om het energiezuiniger maken van het Vlaamse patrimonium af te stemmen met onroerend erfgoed. Er is ook aandacht voor expertise-opbouw inzake energiezuinigheid bij de erfgoedvakspecialisten.

De volledige beleidsbrief kan je nalezen op de website van het Vlaams Parlement