Flexibelere termijnen voor onroerend erfgoed door Corona

Regelgeving en beleid

Door de coronacrisis komen heel wat particulieren, lokale overheden en professionelen met een lopend onroerenderfgoedproject mogelijk in de problemen met de termijn van hun werkzaamheden of aanvragen. Om hen te helpen in deze uitzonderlijke omstandigheden, besliste de Vlaamse regering om flexibel om te gaan met de procedures in de onroerenderfgoedregelgeving.

De maatregelen die met dit besluit getroffen zijn, gaan heel breed en zullen duren zolang deze noodsituatie aanhoudt. Concreet gaat het onder andere om een verlenging van de termijnen in beschermingsprocedures, beroepsprocedures en premieaanvragen, en een verlenging van de geldigheidsduur van reeds verkregen toelatingen. De termijn van lopende openbare onderzoeken wordt tijdelijk geschorst. 

Met deze beslissing wil de Vlaamse regering maximale rechtszekerheid bieden aan de burger en de erkende onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en archeologen. Heb je vragen over de mogelijke gevolgen voor je eigen dossier, neem dan zoals steeds contact op met je vast aanspreekpunt bij Onroerend Erfgoed.

De precieze maatregelen zijn hieronder in detail na te lezen.

 

 

 

'Maatregelen onroerenderfgoedregelgeving n.a.v. COVID-19'

Naar aanleiding van de coronacrisis keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 27 maart een besluit goed om proceduretermijnen en procedurele voorschriften in de onroerenderfgoedregelgeving te verlengen of te schorsen. Dit besluit bevat maatregelen voor de aanpassing van procedures en het verlengen van termijnen uit de onroerenderfgoedregelgeving. We sommen ze hieronder kort op. Het agentschap Onroerend Erfgoed zal uitgebreider communiceren naar de betrokken klanten, partners en de erkende actoren.

Aanpassen van procedures

 • Communicatie die via een beveiligde zending moet gebeuren, zowel door de burger of door de overheid, kan ook via e-mail.
 • Voor advies- en beslissingsinstanties (zoals de VCOE en de colleges van burgemeester en schepenen) worden alternatieve vergader- en beslissingsmogelijkheden zoals teleconferentie, videoconferentie en schriftelijke procedures toegelaten.
 • Een uitblijvend advies wordt niet automatisch als stilzwijgend gunstig beschouwd. Wel kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. De bevoegde overheid en de adviesinstantie kunnen hierover elkaar het beste raadplegen.
 • Beslissingen over gemelde archeologienota's, nota's of toelatingsaanvragen kunnen via e-mail aan de erkende archeoloog worden bezorgd. Omwille van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt het agentschap namelijk niet over de elektronische contactgegevens van de initiatiefnemer. Daarom voorziet het besluit dat de erkende archeoloog zijn opdrachtgever (de initiatiefnemer) zo snel mogelijk per e-mail of per brief op de hoogte brengt van de beslissing.

Verlengen van termijnen 

Openbare onderzoeken Inventaris Bouwkundig Erfgoed

De termijn van het lopende openbare onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaams-Brabant wordt geschorst tot 24 april 2020, met mogelijke verlenging. Pas na afloop van de civiele noodsituatie loopt de termijn verder voor de resterende periode van 38 dagen. In praktijk komt dat neer op een voorlopige verlenging van het openbaar onderzoek tot en met 1 juni 2020. Dat betekent het volgende:

 • Tijdens de schorsingsperiode kan de burger nog altijd per brief of via het formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek opmerkingen of bezwaren indienen.
 • Na de schorsing wordt het openbaar onderzoek hervat voor de resterende termijn. De inventaris wordt opnieuw ter inzage gelegd en is opnieuw raadpleegbaar bij het agentschap Onroerend Erfgoed. 
 • Eerder ingediende opmerkingen of bezwaren hoeven de burgers niet opnieuw in te dienen. 

Beschermingsprocedures

 • De aanvraagtermijn van het hoorrecht door de zakelijkrechthouder van een onroerend erfgoed dat voorlopig beschermd wordt, wordt verdubbeld (van dertig naar zestig dagen).
 • De termijn waarin de zakelijkrechthouder van een onroerend erfgoed na de kennisgeving van een voorlopig beschermingsbesluit de gebruiker van het onroerend goed en eventueel de eigenaar(s) van de mee beschermde cultuurgoederen in kennis moet stellen, wordt verdubbeld. Toch vraagt het agentschap om die kennisgeving zo snel mogelijk te doen. Die kennisgeving kan nu ook per e-mail.

Toelatingen

De geldigheidsduur van een toelating voor handelingen aan of in beschermde goederen wordt verlengd tot zolang de civiele noodsituatie duurt.

Premies

De indieningstermijn voor een aanvraag voor een premie voor buitensporige opgravingskosten en voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem wordt verlengd tot zolang de civiele noodsituatie duurt.

Beroepstermijnen 

De volgende beroepstermijnen worden verlengd van dertig naar zestig dagen

 • de beroepstermijn bij weigering van een aanduiding als erkend archeoloog of erkend metaaldetectorist. 
 • de beroepstermijn bij weigering van toelatingen voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem.
 • de beroepstermijn bij weigering van toelatingen voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of archeologische opgraving met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen.
 • de beroepstermijn bij beslissingen over de aktename van archeologienota’s en nota’s.
 • termijn om verzet te doen tegen een dwangbevel.
 • termijn om beroep in te dienen tegen een beslissing waarbij de Inspecteur Onroerend Erfgoed een exclusieve bestuurlijke geldboete oplegt.
 • termijn om beroep in te dienen tegen een beslissing waarbij de Inspecteur Onroerend Erfgoed een exclusieve alternatieve geldboete oplegt.

De volgende procedurele termijnen worden verlengd met een termijn van zes weken

 • termijn waarbinnen beroep moet ingesteld worden tegen een beslissing tot toepassing van bestuursdwang of over het beroep tegen een beslissing tot het opleggen van een last onder dwangsom.
 • verjaringstermijn van de vordering tot betaling van verbeurde bedragen.

Uiteraard hoeven termijnen niet uitgeput te worden.

Geldigheidsduur remediërende maatregelen

De duurtijd van de remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens de civiele noodsituatie gaat van start op datum van 24 maart 2020 en eindigt op 24 april 2020. Deze termijn kan nog verlengd worden door de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed. Dat is ondertussen gedeeltelijk het geval

Het besluit van de Vlaamse Regering kan je online lezen.