Oproep projectsubsidies voor archeologisch syntheseonderzoek 2019

Archeologie

We lanceren opnieuw een projectoproep voor het indienen van projectvoorstellen voor de module ‘wetenschappelijk onderzoek’, thema ‘syntheseonderzoek archeologie’.

De oproep staat open voor de gehele archeologische sector: de uitvoerende (private) archeologiebedrijven, de wetenschappelijke instellingen en (boven)lokale overheidsdiensten. Samenwerking wordt sterk aanbevolen.

Procedure projectoproep 2019

De procedure voor het indienen van een aanvraag voor een projectsubsidie is dezelfde als vorig jaar. Het enige verschil  is dat de oproep in 2019 voor het eerst verloopt volgens de data zoals omschreven in het Onroerenderfgoedbesluit:

  • je kan een aanvraag indienen tot en met maandag 1 april 2019
  • uiterlijk op 1 augustus 2019 beslist de minister bevoegd voor onroerend erfgoed welke projecten hij subsidieert

Er is opnieuw een budget van 1.000.000 euro voorzien voor deze oproep. Door de legislatuurwissel, die een gedeeltelijke blokkering van een aantal kredieten met zich meebrengt, zal begin 2019 slechts zeven twaalfde van het budget beschikbaar zijn (580.000 euro). De vrijmaking van het resterende budget is afhankelijk van :

  • hoe snel een nieuwe regering gevormd wordt
  • hoe snel de nieuwe minister bevoegd voor begroting de blokkerende maatregel zal opheffen

De jury zal alle projecten tegelijk beoordelen en één rangschikking van de projecten maken, rekening houdend met het theoretisch voorziene budget van 1.000.000 euro.

Een aanvraag indienen

Je kan een projectvoorstel indienen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en te bezorgen aan het agentschap. Hou er rekening mee dat je project misschien pas kan starten in het najaar, na een eventuele tweede beslissingsronde.

Meer informatie over de modaliteiten, de beoordelingscriteria, de procedure en de financiële richtlijnen vind je in de toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een projectsubsidie Archeologisch Syntheseonderzoek 2019 (deze versie bevat enkele nieuwe verduidelijkingen ten opzichte van de versie van 2018). Tip: gebruik deze toelichting als hulpmiddel om het aanvraagformulier in te vullen.