Premieregels gewijzigd

Premies en financiële steun

Vandaag, 15 december 2020, treden de reeds aangekondigde wijzigingen aan de premieregels in werking. De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 11 december haar definitieve goedkeuring aan het besluit om de aanvraagprocedures voor erfgoedpremies en meerjarenpremieovereenkomsten te wijzigen. Het gaat om het besluit waarin een verhoging van de erfgoedpremie volgens de standaardprocedure en de invoering van een nieuwe premie via oproep is opgenomen.

De informatie op deze website en in onze folders werd reeds aangepast. Ook het e-loket en de aanvraagformulieren kregen een update, zodat een nieuwe aanvraag meteen volgens de nieuwe procedures behandeld zal worden.

De gedetailleerde informatie over de wijzigingen lees je op volgende pagina’s:

De premiepercentages blijven ongewijzigd.

We sommen de belangrijkste wijzigingen hieronder nog even op:

De wijzigingen aan de premieregels zijn gebaseerd op drie uitgangspunten: goed huisvaderschap, eenvoud en duidelijkheid.

Goed huisvaderschap

Regelmatig onderhoud is essentieel om je erfgoed gezond te houden.

Regelmatig onderhoud is essentieel om dure restauraties te vermijden en vormt de basis van onze erfgoedzorg. Nu al belonen we regelmatig onderhoud met een aanvullende erfgoedpremie van 10%.

Zet je als eigenaar of beheerder in op goed huisvaderschap, dan willen we je nog beter ondersteunen. Daarom verhoogt het maximum bedrag van werken die recht hebben op een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure van 25.000 euro tot maar liefst 250.000 euro. Zo komen ook grotere werken in aanmerking en kunnen ook eigenaars van grotere beschermde gebouwen en sites voor hun onderhoudswerken een premie volgens de standaardprocedure aanvragen.

Eenvoudige, digitale aanvraagprocedures

Een premie aanvragen is eenvoudig en kan volledig digitaal.

De dossiersamenstelling van een premie-aanvraag vereenvoudigt en bouwt verder op deze van de toelatingsaanvraag. De focus ligt op het omschrijven en duiden van de ingrepen die je wenst uit te voeren. Op die manier verminderen de administratieve lasten. Bovendien kan je je premie volledig digitaal aanvragen en opvolgen via ons e-loket.

De landschapszorg krijgt een boost via beheersovereenkomsten. Die bieden de erfgoedbeheerder meerdere jaren aan één stuk zekerheid over de ondersteuning bij het reguliere onderhoud van zijn waardevolle landschap. Daarmee komen we tegemoet aan de vraag van de sector: landschapszorg heeft baat bij een systeem met generieke taakafspraken, zodat de beheerder zelf kan prioriteren en kort op de bal kan spelen, zonder op regelmatige basis te worden geconfronteerd met administratie en wachttijden.

Eén erfgoedpremie standaardprocedure per jaar

Je kan jaarlijks één erfgoedpremie voor onderhoudswerken aanvragen binnen een vijfjaarlijks budget van 500.000 euro.

De erfgoedpremie volgens de standaardprocedure is bedoeld voor onderhoudswerken. Het moet dan ook een vlotte en toegankelijke procedure blijven.

Je kan daarom per jaar hoogstens één erfgoedpremie volgens de standaardprocedure aanvragen. De som van de aanvaardbare kostenramingen in een periode van vijf opeenvolgende jaren mag bovendien niet meer bedragen dan 500.000 euro. Het goed inplannen van onderhoudswerken is daarom belangrijk. Met een beheersplan maak je zo’n planning op voor meerdere jaren, zodat je jaarlijks zicht hebt op de maatregelen die nodig zijn.

Als we tijdens het jaar vaststellen dat we niet meer kunnen blijven voldoen aan de vraag, dan zal de focus liggen op het blijven toekennen van kleinere onderhoudswerken. De Vlaamse Regering kan op dat moment het maximumbedrag van werken die recht hebben op een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure verlagen tot 50.000 euro.

De keuze voor deze veiligheidsmarges lijkt drastisch, maar is nodig zodat we jou kunnen garanderen dat je de premie vlot kan aanvragen. Wij engageren ons om de premie vlot toe te kennen, zodat jij snel aan de slag kan en optimaal kan zorgen voor jouw beschermd goed. Het verlagen van de premiedrempel is dan ook een maatregel die slechts in uiterste nood zal worden toegepast en dit enkel op dossiers die zijn ingediend na de beslissing tot verlaging van het bedrag.

Snel duidelijkheid over een premie-aanvraag

De procedures zijn transparant en geven snel duidelijkheid over het bedrag van de premie en de timing voor uitvoering van de werken.

Grote restauratieprojecten behandelen we voortaan thematisch via oproepen. Ruim op voorhand geven we aan op welk moment welk thema aan bod zal komen en welke budgetten we per oproep voorzien. Om nieuwe wachtlijsten te voorkomen, zullen we slechts het aantal dossiers accepteren waarvoor er budget voorzien is. Een jury van experten zal in alle transparantie afwegen welke dossiers we weerhouden.

Een oproep bestaat uit twee rondes: een preselectieronde, waarbij de jury het conceptdossier in een vroeg stadium beoordeelt, en een definitieve indieningsronde, waarbij de geselecteerde kandidaten het eigenlijke premiedossier kunnen indienen. De oproep geeft aan wanneer je het definitieve dossier ten laatste kan indienen. Na deze indiendatum behandelen we deze dossiers binnen de vier maanden, waarna dadelijk de vastlegging van de premie volgt.

We belonen innovatie en vakmanschap

Met de thema’s van de oproepen spelen we in op maatschappelijke uitdagingen, kwaliteit en vakmanschap.

De thematische oproepen kunnen inspelen op de actualiteit en op vakmanschap. Binnen de actuele thema’s kijkt de jury naar de bredere maatschappelijke meerwaarde van projecten, de mate van vernieuwing, herbestemming, de plaats in wijk- of streekontwikkeling, publieke toegankelijkheid, energiezuinigheid …

Maar ook traditionele restauratiedossiers zullen hun weg vinden naar de oproepen, die daarbij inspelen op de noden vanuit de sector. Bovendien verlopen ook de meerjarenpremieovereenkomsten voortaan via oproepen. Die zijn bedoeld voor uitzonderlijke projecten waarvan de restauratie over meerdere jaren gespreid moet worden.