Raadplegen van archeologienota’s, nota’s, archeologierapporten en eindverslagen

Een erkend archeoloog maakt tijdens de verschillende stappen van een archeologisch onderzoek bij een bouw- of verkavelingsproject telkens een verslag op. Al naargelang de situatie heet dat een archeologienota, een nota, een archeologierapport of een eindverslag. Wanneer wordt welk verslag opgemaakt? En waar kan je deze documenten in kijken? Dat leggen we graag even voor je uit.

Plant een bouwheer een bouw- of verkavelingsproject, dan moet hij bij zijn vergunningsaanvraag aangeven of er archeologisch erfgoed op het terrein verwacht wordt en hoe hij ermee zal omgaan. Daarvoor laat hij een erkende archeoloog een vooronderzoek uitvoeren. Die archeoloog schrijft zijn bevindingen en aanbevelingen neer in een archeologienota, of in een nota bij een uitgesteld vooronderzoek.

Alle bekrachtigde archeologienota’s en nota’s kan je raadplegen via:

  • ons digitaal loket. Op onze homepagina links bovenaan vind je een rechtstreekse ‘knop’ naar dit e-loket. 
  • het geoportaal (de laag archeologienota’s en nota’s aanvinken).

Als uit het vooronderzoek blijkt dat er een archeologische site aanwezig is op het terrein, en dat die site verder onderzocht moet worden, dan volgt er een opgraving. Ook dat gebeurt door een erkend archeoloog. Wanneer hij klaar is met het veldwerk van zijn onderzoek schrijft de archeoloog binnen de twee maanden een eerste kort verslag met voorlopige bevindingen. Daarin geeft hij bondig de handelingen weer die hij verrichtte en de eerste inzichten die deze opleveren. Dit document heet een archeologierapport.

Een archeologierapport dient vooral om aan te tonen dat het werk op het terrein klaar is, waardoor de aannemer kan starten met de bouwwerken. Daarnaast geeft een archeoloog in dit rapport aan welke onderzoekstappen hij nog gaat ondernemen om de resultaten verder te bestuderen. Het agentschap gebruikt dit voorlopige rapport ook om terreinen toe te voegen aan de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt en de Centrale Archeologische Inventaris. Een archeologierapport is dus geen exhaustief wetenschappelijk verslag en het bevat bovendien heel wat privacygevoelige gegevens. Net om die reden worden archeologierapporten niet publiek gemaakt.

Na afronding van het veldwerk onderzoekt de erkende archeoloog de onderzoeksdocumenten die hij op het terrein opstelde, de vondsten en stalen die hij inzamelde, en zo meer, om het verhaal van de site te kunnen reconstrueren. De resultaten van het ganse onderzoek bundelt hij dan in een eindverslag dat hij binnen de twee jaar na het einde van de opgraving aan het agentschap bezorgt.

Alle eindverslagen kan je raadplegen via https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen.

Ook wanneer een erkend archeoloog buiten het kader van geplande bouwprojecten aan archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem doet of opgravingen uitvoert, moet hij daarover rapporteren. Dat gebeurt op dezelfde manier onder de vorm van een archeologierapport en een eindverslag.

Binnenkort

We werken momenteel hard aan een extra laag op het geoportaal met de eindverslagen archeologie, net zoals die nu al bestaat voor de archeologienota’s. Dan kan iedereen meteen alle eindverslagen op de kaart zichtbaar maken en met één klik alle informatie over het verslag raadplegen en het verslag zelf inkijken.

Tenslotte zullen we op het digitaal loket een link toevoegen naar de lijst van de eindverslagen, zodat die nog makkelijker te vinden zijn.